Kela da sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâʹtte sääʹmǩiõllsaid ââʹnned jiijjâsǩiõllsaid kääzzkõõzzid

Kela da sääʹmteʹǧǧ saǥstâʹlle Kela sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžžâst Aanrest piâtnâc 5.5. Saǥstõõllmõõžžin äʹššliistâst lie sääʹmǩiõllsai äʹššummuš da säursmâttmõõžž ooudâsviikkmõš. Õõutsââʹjest smiõttât veâl naaʹlid smeʹllkâʹtted äʹššniiʹǩǩid jiijjâsǩiõllsaž kääzzkõõzzi âânnmõʹšše.

Kela veekk ooudâs sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid sääʹm ǩiõll-lääʹjj di sääʹmtiiʹǧǧin čuõlmmum õhttsažtuâjjsuåppmõõžž ohjjeeʹmen. Ooudâsviikkâmtuâj puʹhttmid seuʹrrjet juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsaǥstõõllmõõžžin. Taʹnnʼjaž õhttsažtuâjjsaǥstõõllmõõžžid ââʹnet sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest piâtnâc 5.5.2023.

Õhttsažtuâjjsaǥstõõllmõõžžin äʹššliistâst lie tän vuâra sääʹmǩiõllsai äʹššummuš Kelast da sääʹmǩiõllsai säursmâttmõõžž ooudâsviikkmõš. Sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi âânnmõõžž täʹrǩstõõlât nuʹt äʹššeem statistiiki veäkka ǥu sääʹmǩiõllsai äʹššniiʹǩǩi jeeʹrab taarbi pääiʹǩ.

Kela täävtõssân vueʹǩǩeš da kulttuurmeâldlaž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõs

Kela neʹttseeidain peäggtet še Kela kääzzkõõzzi da Kela ouddõõzzi pirr koolm sääʹmǩiõʹlle jeeʹres jieʹllempooddin. Sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ vuäitt juʹn ooccâd määŋgaid Kela ouddõõzzid jiijjâsǩiõllsaž lomaakkin. Äʹššneǩ-kääzzkõõzz vuäǯǯ tän poodd tâʹvv- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle di taarb mieʹldd še tuʹlǩǩuum aanarsääʹmǩiõʹlle.  

– Meeʹst täävtõssân lij, što sääʹmǩiõllsa äʹššneeʹǩǩ še vuäǯǯa Kelast äʹššeeʹmen samai šiõǥǥ tobddi äʹššneʹǩǩen, ceälkk Kela väʹlddkååddlaž äʹššneǩvuõttkääzzkõõzzi jååʹđteeʹjj Sari Hänninen, kååʹtt vuässââtt saǥstõõllmõõžžid pääiʹǩ âʹlnn Aanrest.

Kela ǩiččlââtt ǩiʹddjed vuâmmšõõzz še sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi kulttuurmeâldlažvuõʹtte. Iiʹjjin 2021-2022 Kela jäʹrjsti Mii ovttas -tuâjjpääʹjjrääid, koon täävtõssân leäi sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz ooudâsviikkmõš. Tuâjjpaaʹjin šõõddi veʹrǧǧniiʹǩǩi õhttsaž da sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem Mii ovttas -sääimas, koʹst eeʹttǩeeʹj õõlmâsvaaldâšm jeeʹres tåimmsuõʹrjin vueiʹtte õõutsââʹjest viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez.

Sääʹmǩiõllsai säursmâttmõõžž ooudâsviiǥǥât õhttsažtuâjast tuʹtǩǩeeʹjivuiʹm

Kela jääʹrjast juõʹǩǩ eeʹjj måttmid säursmâʹttemkuursid jeäʹrben sääʹmǩiõllsaid. Sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ vuäitt vuäǯǯad tuʹlǩǩummuž še jeeʹres Kela jäʹrjstem säursmâttmõõžžid nuʹt haaʹleen da õudldeeʹl, što tulkk käunnai. Säursmâttmõš ǩeäss sääʹmǩiõllsaid, leša seämmast sij tåʹbdde, što tõi čõõđtemnääʹlest lie jiânnai vaʹǯǯtõõzz.

Kela da Sääʹmteeʹǧǧ saǥstõõllmõõžžin vueʹssmannust 2022 ǩiõttʼtõʹlleš säʹmmlaid taʹrjjuum säursmâʹttemkääzzkõõzzi ânnʼjõžsââʹj da tuõʼtteš taarb kääzzkõõzzi ânnʼjõõžž kulttuurmeâldlab puuʹttummša. Kela tuʹtǩǩeemjoukk lij alttääm haʹŋǩǩõõzz, koʹst čiõlǥtet tääʹrǩben sääʹmǩiõllsai mošttkoovaid Kela säursmâttmõõžžâst. Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd Kela vuäitt viikkâd ooudâs säursmâttmõʹšše ohjjõõvvmõõžž da tõn teâuddjummuž. Čiõlǥtemhaʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam õhttsallaž priimmʼmõõžž sääʹmteeʹǧǧest.

Kela da sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâʹtte kåittad sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid

Sääʹmǩiõllsa âʹnne jiijjâsǩiõllsaid kääzzkõõzzid eža occanj lâssneei taʹrjjummšest huõlǩani. Kela da sääʹmteʹǧǧ ǩiččlâʹtte õõutveäkka smeʹllkâʹtted sääʹmǩiõllsaid tobdstõõttâd taʹrjjeemnalla åårrai sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid da ââʹnned tõid.

– Âânam tääʹrǩes äʹššen čuäʹjted, što sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid haaʹleet ââʹnned da tõid lij tuõđi tarbb. Ååskam, što tõt nâânad lääʹjjest staanum kääzzkõõzzi sââʹj da lââʹzzat täätt viikkâd ooudâs tõid. Sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi ââʹnnmest vuåǯǯum jurddi lie še äärvast kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž ǩiõččâmvueʹjjest, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

Sääʹmteeʹǧǧ vuäinnmõõžž mieʹldd sääʹm jie leäkku mättjam aaʹššid håiddad säämas veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm, da tõn diõtt älšmâttmõõžž sääʹmǩiõllsaž aaʹšši håiddma taarbšet. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd sääʹmǩiõli ââʹnnemvueiʹttemvuõđi veeidummuš veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm äʹššummša lij vääžnai ǩiõli jieʹllemviõkksažvuõđ peäʹlnn.

Lââʹssteâđ mediaid

Anni Koivisto, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj, sääʹmteʹǧǧ, anni.koivisto@samediggi.fi, teʹl. 40 415 5 969

Sari Hänninen, jååʹđteeʹjj, Kela väʹlddkååddlaž äʹššneǩvuõttkääzzkõõzz, sari.hanninen@kela.fi, teʹl. 40 570 8 742

Looǥǥ lââʹzz

Kela sääʹmǩiõllsa neʹttseeid (kela.fi)

Kela sääʹmǩiõllsa brosyyr (kela.fi)

Sääʹmteʹǧǧ (samediggi.fi)


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz