Ođđ sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal paǩeʹtt iʹlmstõõvi

Algg -digimateriaal da Ǩeeʹrjet bukvaid! -vihkk iʹlmstõʹvve.

1) Algg lij digimateriaali paʹǩeʹtt alggmättʼtõõzz jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtõõzz vääras. Tõt vuäitt leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še, mâʹte sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân mättʼtõõzzâst. Paʹǩeeʹtt võl tiuddeet, ååʹn õlmstââʹttet kueiʹt vueʹzz:

  • Alfabeʹttplakaatt. Plakaatti plaanummuž da pirstõõzzid lij tuejjääm Esther Berelowitsch. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch lie vaʹsttääm kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Sirkka Sanila da Maria Porsanger.
  • Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt. Plakaatt mušttʼte vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtummuž vuâđđaaʹššin, kook lie måtmešt vaiggâd måtam škooulniiʹǩǩid čõõđ vuâđđškooul ääiʹj. Tõk lie jurddum jeäʹrben vuâđđškooul alggmättʼtõõzz (1.–3. kl.) jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, leša tõk vuäiʹtte leeʹd äukkai jeeʹres klaassi mättʼtõõzzâst še. Plakaattin lie kueʹhtt versio, tävvtum da tävvteǩani. Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt lij siõttuumjåårǥlõs Aura Pieski ǩeeʹrjtem tâʹvvsääʹmǩiõllsaž materiaal Riektačállinplakáhtat (2020), koʹst vaʹsttad Esther Berelowitsch. Plakaatti pirstõõzzid lij tuejjääm Nora Bäck, da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

2) Ǩeeʹrjet bukvaid! lij vihkk sääʹǩmǩiõllsaž mallbukvai haʹrjjtõõllmõʹšše. Ǩeeʹrjet bukvaid! vuâđđan lie aanrõšǩiõllsaž Puustavhárjuttâsvihko (2016) da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Čále bustávaid! (2021). Viihk lij plaanääm Esther Berelowitsch da Nora Bäck lij tuejjääm pirstõõzzid. Anni Näkkäläjärvi da Esther Berelowitsch vaʹsttee kuâsttjõõzzâst. Da tuejj-jouʹǩǩe koʹlle Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio da Maria Porsanger.

Lââʹss sääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz mättmateriaal lie tuej vueʹlnn.

  • Pukid ääv liŋkk Algg -materiaalid: täʹst
  • Liŋkk Ǩeeʹrjet bukvaid! -viʹhǩǩe neʹttikaaupâst: täʹst

Materiaalid čõõđti Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr.

Lââʹssteâđ:

Raija Lehtola
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuejjlaž
esther.berelowitsch@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz