Saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi Õhttõõvvâm meerkooʹddin: Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz âlgg priimmâd ǩirrsânji – “Jie teänab peittvââʹjj”

Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt Õhttõõvvâm meerkooʹddi (ÕM:i) alggmeerai vuõiggâdvuõđi äʹšštobddimekaniism (EMRIP) 17. išttmõʹšše Genevest 8.–12.7.2024. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi raauki saakkvuârstes Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kååʹdd priimmâd sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz ǩirrsânji.

Alggmeerai vuõiggâdvuõđi neuʹrrummuž Lääʹddjânnmest jie leäkku cisttân Lääʹddjânnma, cieʹlǩi Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi saaǥǥstes. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Inka-Saara Arttijeff.

Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi puuʹti nuʹtt hueʹnes ko še šiõǥǥ ođđsid alggmeerai vuõiggâdvuõđi äʹšštobddimekaniʹsmme. Ââʹlmõs vaaldšemvuõiǥâs mieʹrrii ǩeâđđa 2024 ođsmâʹtted sääʹmteʹǧǧvaalid da mieʹrǩǩeed 65 ooumžed vaal-loǥstõʹǩǩe, håʹt sij jie Sääʹmteeʹǧǧ orgaani tuʹmmstõõǥǥi mieʹldd tieuʹd jiõnstemvuõiggâdvuõttkriteeʹrid.

– Mij, puk čiččâm halltõõzz vuäzzla, leäʹp tuejjääm Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomiteaaʹje ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥin ooumažvuõiggâdvuõttläittmõõžž. Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij peäʹlstes raukkâm Lääʹddjânnam riikk tuõʹllʼjõõttâd määustemtååimain Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõkääʹššest. Tät lij miârkteei, ko määustemtååim lie ǩiõlddum čårstummuž nääʹll, saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi mušttli saaǥǥstes.

Saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvist leʹjje šiõǥǥ ođđâz mõõnni neäʹttlest puuttâm ođsmõttum sääʹmteʹǧǧvaalin.

– Säʹmmla vueiʹtte vaaleez! Miârkteei jäänbõs Sääʹmteeʹǧǧ ođđ vuäzzlain kaʹnnat sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz priimmʼmõõžž. Mon auʹǯǯjam eeʹttiǩ-kååʹdd priimmâd Sääʹmtiiʹǧǧin saǥstõllum da eeʹttiǩ-kådda õõutmiõllsânji puhttum lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz samai sõõrǥab. Mââʹjummša jie leäkku teänab peittvââʹjj, teäddii saaǥǥjååʹđteei Näkkäläjärvi saaǥǥstes.

Väʹlddminister Petteri Orpo (Kok.) halltõs uuʹdi rosttovmannust 2023 sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz õõutmiõllsânji eeʹttiǩ-kådda. Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd mââʹjii täʹlvvmannust 2024 sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz ǩiõttʼtõõllmõõžž ođsmõttum tuʹmmjum sääʹmteʹǧǧvaali pâʹjjel.

Alggmeerai vuõiggâdvuõđi äʹšštobddimekanismm noorââtt juõʹǩǩ eeʹjj Genevest

Alggmeerai vuõiggâdvuõđi äʹšštobddimekanismm (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP) lij Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttsuåvtõõzz veäʹǩǩorgaan. Jeäʹrbi mieʹldd riikki, alggmeerai di alggmeerorganisaatioi oudsteei vuässâʹtte tõn juõʹǩǩekksaž išttmõõžžid Genevest. Mekanismm vieʹǩǩat vuäzzlažriikkid Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz täävtõõzzid vuällmõõžžâst.

Lââʹssteâđ:

Pirita Näkkäläjärvi
Saaǥǥjååʹđteei
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz