Sääʹmteeʹǧǧ täävtõõzz halltõsprograʹmme 2023–2027

Sääʹmteʹǧǧ täävtââll puõʹtti halltõsprograʹmme 2023–2027 tååimaid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân. Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema liâ 1) ǩiõll rääjj jieʹllemviõǥǥ – mättʼtõs rääjj pueʹttiääiʹj, 2) parlamentaarlaž tåimmkåʹdd viikkâd ooudâs sääʹmjieʹllemvueʹjjid, da 3) programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân.

Lääʹddjânnam puõʹtti parlameʹnttvaal ââʹnet 2.4.2023. Halltõs-saǥstõõllmõõžžâst suåvât ođđ halltõõzz liinjin da halltõsprograamm siiskõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧ lij valmštõõllâm jiijjâs eʹtǩǩõõzzâs halltõsprograʹmme siiʹsǩjõttum säʹmmlaid kuõskki aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij priimmâm 22.12.2022 materiaal halltõs-saǥstõõllmõõžži vuâđđan.

– Säʹmmlai äʹšš lij pieʹǩǩ jânnam bräänd, da nääiʹt tõt lij-i veeʹzz Lääʹddjânnam äʹšš. Haaʹleep raaveed Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõskksaž õhttsažtuâj da dialogia. Tät miârkat õhttsaž fiʹttjummuž da naʹddjõõzz raajjmõõžž, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

ÕM alggmeerai čõõđtõʹsse tuäivat še tiuʹddepiijjâm- prograamm. Lääʹddjânnam priimi čõõđtõõzz eeʹjjest 2007 da čõõnõõđi tõn tiuʹddepiijjmõʹšše eeʹjjest 2014.

– Håʹt-i Lääʹddjânnam čõõnõõđi čõõđtõõzz tiuʹddepiijjmõʹšše juʹn miâlggâd lååi eeʹǩǩed mââiårra, ij tiuʹddepiijjâm-prograamm leäkku veâl tuejjuum. Ouddmiârkkân sääʹmteʹǧǧlääʹjjest jiõllum saǥstõõllmõõžžin seʹlvvni, što jiâ ni čõõđtõõzzâst suõppum alggmeervuõiggâdvuõđ leäkku mieʹrreeʹjid čiõlggnam, da tiuʹddepiijjâm-programm vieʹǩǩteʹči aainâs še tõi čiõlǥtummšest, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Koivisto tuâtt.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema halltõsprograʹmme 2023–2027:

1. Ǩiõll rääjj jieʹllemviõǥǥ – mättʼtõs rääjj pueʹttiääiʹj

Vuâđđlääʹjj 17. paragraaff taʹǩǩad vuõiggâdvuõđ ǩiõʹlle da kulttuuʹre di tõi tuõʹllʼjummša da ooudâsviikkmõʹšše. Sääʹmõhttsažkåʹdd lij čõnnõõttâm reâuggad sääʹmǩiõli jieʹllemviõkksažvuõđ raaveem diõtt. Õõlmâs vääʹld tuärjjõõzzin lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad pueʹrr puättmõõžžid äigga.

2. Parlamentaarlaž tåimmkåʹdd viikkâd ooudâs sääʹmjieʹllemvueʹjjid

Lääʹddjânnmest põõtt tåimmorgaan, koʹst Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai jiijjâs jiõččvaaldâšm saǥstâʹlle da åʹcce obbvääldlaž vuäinalm  dommvuuʹd da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji ooudâs viikkmõʹšše. Eʹtǩǩeem tåimmkååʹdd tuâjjan lij čiõlǥted sääʹmjieʹllemvueʹjji di äʹrbbvuõđlaž teâđ da tääidai sââʹjj kõskkvuõđâst õhttsažkååddlaž muttsid di äimmõsmuttsa.

3. Programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân.

Sääʹmkulttuur jieʹllemviõkksažvuõđ raaveem diõtt Lääʹdd riikk da Sääʹmteeʹǧǧ âlgg tuejjeed puõʹtti vaalpââʹjest tiuʹddepiijjâm-programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân. Lääʹddjânnam lij priimmâm čõõđtõõzz eeʹjjest 2007 da čõnnõõttâm tõn tiuʹddepiijjmõʹšše eeʹjjest 2014. Čõõđtõõzz miârktõssân lij suõjjled da viikkâd ooudâs alggmeerai vuõiggâdvuõđid di tuõrvvâd sij jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđid.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij veâl ääiʹjpoddsaž

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kägg ääiʹjpoddsaž äʹššen eeʹjjest 2023 säʹmmlai lokku välddmõõžž sosiaalstaanoođummšest, sääʹmteʹǧǧlääʹjj di jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž, Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz di kueʹllšeeʹllemlääʹjj oođummuž, säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ouddnummuž da säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss.

Snimldõk: Säʹmmlai meersažpeeiʹv äävai åårram uus sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 6.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ/ Ville Fofonoff.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi 


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz