Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: ”Puäʒʒskääđđlääʹjj tiuʹddepiijjmõš šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn âlgg jåʹttʼted tuâj vuâlla mââʹjeeǩâni”

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso õlmstõʹtti 19.9.2023 peäʹlestvälddmõõžž puäʒʒskääđđlääʹjj suåvvtummšest puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso nuäjjââtt peäʹlestvälddmõõžžâst, što puäʒʒskääđđlääʹjj vueʹljet suåvlded lääʹjj čiõʹlǧǧeem meâldlânji nääʹlteʹmes šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn da eʹtǩǩad, što ääʹšš ouddnummšest vääʹldet kõõut da jeäʹlet samai tääʹrǩes saǥstõõllmõõžžid tuõttvueʹǩǩšõs aaʹšši vuâđald, lääʹjj miârktõõzz muuʹšteeʹl.

– Mädd- da meäʹcctäällministeria veʹrǧǧneeʹǩǩ jiâ čuäʹjet tättsââʹj puäʒʒskääđđlääʹjj suåvvtummuž diõtt da nääʹlteʹmes šõŋŋ- da porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin šõddeem pråppummši koʹrvveem diõtt puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn, ǥu pâi vuâsttlâʹstte skääđai åårram čoʹrstemnallšem. Tät lij kuʹǩǩen puäʒʒhoiʹddjeeʹji tobddâm realiteeʹttest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

– Skääđ liâ leämmaž n. 20 miljoon eeuʹr paaiʹǩin da liâ leämmaž miârkteeinalla puk veeʹzz uuʹccab sââʹjest ǥu oouʹdab vääʹnneeʹǩǩen. Puäʒʒskääđđlääʹjj miârktõs lij fiinâs da vääžnai: haaʹleet ainsmâʹtted, što puäʒʒhoiʹddjeei jiâ kuõđđu čoʹrstemnallšem da nääʹlteʹmes šõŋŋ- da porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžži šõõddeen õhttu, pâi õõlǥči pâʹstted juäʹtǩǩed jieʹllemvueʹjjes. Tät miârktõs ij leäkku ministeria toʹlǩǩummšest teâuddjeʹmmen, juätkk Juuso.

Puäʒʒtallu liâ vuäʹnkõs ääiʹj seʹst šõddâm kueʹhtt pråppeei vääʹnneeʹjj.

Puäʒʒhåiddeeʹjjest 2021–2022 sääʹm dommvuuʹd puäʒʒhoiʹddjeeʹj vuõiʹnne vuäʹnkõs ääiʹj seʹst juʹn nuuʹbb čoʹrstemnallšem da nääʹlteʹmes vaʹǯǯteei tääʹlv. Eeʹjj 2019–2020 vääʹnntääʹlv seuʹrrjõssân puäʒʒskääđđlääʹjj tiuʹdde piijjmõš jåʹttʼteš ääʹššmeâlddsânji, tuõttum pråppummši šõddeem skääđaid seʹlvteš da tõid vuäzzas še koʹrvveeš, håʹt-i jiâ tiuddmeärrsânji.

Puõʹtti vääʹnneeʹǩǩ leäi kuuitâǥ ooudâst juʹn tälvva 2021–2022, täʹl kooi-ne vuuʹdin jiâ leämmaž veâl õsttâm tuâibbad ni oouʹdab vääʹnneeʹjjest. Porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžž leʹjje šuuʹreld paaiʹǩin jeäʹrben sääʹmpaalǥâskooʹddid samai vaiggâd maddu jiõŋŋâm suʹmeâdmuõtti da kuõppi torkkâm porrmõš-sõõʹji diõtt.

– Puäʒʒskääđđlääʹjj leät suåvldum puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 õhttvuõđâst ama. Mädd- da meäʹcctäällministeria ââʹnnem lååǥǥ da tõi toʹlǩǩummuž liâ samai vaiggâdnallšem di lääʹjj čiõʹlǧǧeem vuâsttsa, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio.

Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs tuõđi čiõlǥtõõzzâst, što muõtti kõõrâs da jiõŋŋâm vuâđđmuõtt di vuuʹd rääʹssvuõđ õlli hometoksiin seʹst âânnmõõžž šõddee vaiggâd porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžž måttmin puäʒʒhåiddamvuuʹdin tälvva 2021–2022.

Looǥǥ peäʹlestvälddmõõžž tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz