Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Tuâjjan lij odm. valmštõõllâd säʹmmlai jieʹllemvueʹjjid da tõi ooudâsviikkmõʹšše õhttneei aaʹššid vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâtt di tåimmad jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjen. Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 b §. Tuâjj älgg vueiʹtlva sõrgg da peštt jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj ooccâm- da vaalšemproseeʹss ääiʹj (n. 2–3 mp). Sääʹmteʹǧǧ puätt tän sâjjsâžvuõđ poodd uʹvdded teâttân ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj, di nääiʹt tuâjast älšmam ooumže tät lij šiõǥǥ podd tobdstõõttâd jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj siiskõʹsse di tåimmvõudda.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹrr sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvueʹjji di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Tuâjast jääʹǩǩtet 1 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II-III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50–2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Ooccmõõžž tuõđštõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 23.3.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a7b9a3d2

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 8.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz