Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mieʹldd juʹn 180 škooulneeʹǩǩ

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ jåttji vuõssaarǥ 21.8., da sääʹm-mättʼtõõzzâst alttee samai nuʹt-a 180 škooulneʹǩǩ da mättʼtõõđi 118 jeeʹres škooulâst da pâʹjjel 40 kååʹddest pirr Lääʹddjânnam. Škooulneǩ- da mättʹtõõttimeäʹr šorrneen haʹŋǩǩõʹsse liâ valddum õhttsiʹžže čiččâm uʹčteeʹl, koin juʹn koumm reâugga väʹlddtåimmsiʹžžen čiâssuʹčteeʹlen. Lookkâmeeʹjjest 2023–2024 nuõrttsääʹmǩiõl mättʼte Sirkka Sanila da Kia Olin, aanarsääʹmǩiõl Ruska Haavisto da Henna Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõl Máren-Elle Länsman, Máret Ingá Länsman da Laura Njunnas. Projeʹkttjååʹđteeʹjj Hanna Helander sâjja lij Laura Ylinampa, da ođđ projeʹkttkoordinaattoorân alttii påʹrǧǧmannu aalǥâst Anne Olli.

– Juõʹǩǩ eeʹjj šõddi škooulneǩ-/mättʼtõõttimieʹrr čuäʹjat mättʼtõõzz taarblažvuõđâst Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn. Tuäiv mieʹldd mättʼtõõzz vuäǯǯat pueʹttiääiʹjest põõššjen ânnʼjõõžž haʹŋǩǩõsmallsa tåimmʼmõõžž sâjja, kommeʹntâstt projeʹkttkoordinaattor Anne Olli.

Etäopetushankkeen ryhmäkuva.
Ođđ škoouleeʹǩǩ jåttji tuâjjlai da uʹčteeʹli škooultõs- da plaaneempeeiʹvin Aanrest påʹrǧǧmannu 8.–9. peeiʹv. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Laura Ylinampa, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máret Ingá Länsman, Anne Olli, Ruska Haavisto da Máren-Elle Länsman. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Anne Kirste Aikio

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei škooulniiʹǩǩid/mättʼtõõđjid vueiʹtlvažvuõđ mättʼtõõttâd tâʹvvsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl kueiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

– Âânam haʹŋǩǩõõzz tuõđi vääžnʼjen da määŋg vuâra oʹdinakai vueiʹtlvažvuõttân škooulniiʹǩǩid ja mättʼtõõđjid mättʼtõõttâd jiijjâs ǩiõlâs da kulttuurâs di tobdstõõttâd di leeʹd õhttvuõđâst jiijjâs âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Jiõčč tuʹǩǩääm ougglõsmättʼtõõzzâst da tõn taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Muu miõlâst lij miõlǩiddsaž kuullâd saaǥǥid še jeeʹresåʹrnn päiʹǩǩ-kooʹddin. Päärna da nuõr liâ samai čieʹppes ougglõsneävvai âânnmõõžžâst, de nääiʹt mättʼtõõttmõš lij še njueʹbǯǯel, särnn haʹŋǩǩõõzzâst nuuʹbb eeʹjj nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Kia Olin.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst åårrai mättʼtõõđji da škooulniiʹǩǩi mieʹrr lij lâssnam eeʹǩǩ eeʹjjeld. Tõn diõtt še uʹčteeʹli mieʹrr lij lââʹzztum. Õhtt haʹŋǩǩõõzz ođđ uʹčteeʹlin lij Ruska Haavisto.

– Aalǥâst heervti samai jiânnai, što mäʹhtt mättʼtõs jåttai da jiõm silttääm ni vooʹps ärvvtõõllâd, mõõn miõl mättʼtõstuâjast leäm jiõčč. Ougglõsmättʼtõõzzâst muʹst leʹjje tåʹlǩ toobdâlm ââldmõsân mättʼtõõđi ǩiõččâmvueʹjjest, da lij nuuʹbb beäʹlnn leämmaž miõlǩieʹssi piâssâd nuuʹbbnallšem sâjja, kommeʹntâstt aanarsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Haavisto lookkâmeeʹjj alttõõzz.

– Mättʼteeʹjen åårrmõš ougglõsõhttvuõđin lij leämmaž samai šiõǥǥ da hääʹsǩes håmm, tuʹǩǩääm tuejjeed tuâjaid nääiʹt dååma. Mättjam täʹst čõõđ ääiʹj pueʹrab da pueʹrben toiʹmmjeei kuånstid mättʼted jeeʹres aaʹššid, mii jijstes lij juʹn samai paʹlǩǩeei. Mättčiâssin lij leämmaž hääʹsǩ da luäʹnes toobdâlm, da lij leämmaž šiõǥǥ seuʹrrjed da mättjed še jiõčč ođđ kuånstid, tâʹl ǥu mättat. Ougglõsmättʼtõõzzâst ââʹnnem kuånst liâ siõmmna jeeʹresnallšem ǥu takai klassmättʼtõõzzâst, da teknikk teâđast pooddi mieʹldd taʹrjjad vaʹǯǯtõõzzid. Lij kuuitâǥ leämmaž hääʹsǩ vueiʹnned, mäʹhtt škooulneeʹǩǩ liâ välddam puârast mättjed sääʹmǩiõl da seämma poodd tobdstâʹtte nuuʹbbeez, juätkk Haavisto

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij jåttjam eeʹjjest 2018, da eeʹjj 2020 tõn ciʹsttješ Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-ciistin. Ciist vuäǯǯmõõžž kriteerân leʹjje vuässadvuõtt, âsttjemvuõtt da inkluusio di smeʹllkõsvuõtt ââʹnned ođđ mättʼtõsmõõntõõllâmnaaʹlid. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz lookkâmekka 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei, mättʼtõs- da kulttuurministeria, lij kuuitâǥ čõnnõõttâm kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga leʹbe eeʹjj 2026 räjja.

Lââʹssteâđ:

Laura Ylinampa, vs. haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj
Uccjooǥǥ kåʹdd
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Anne Olli, haʹŋǩǩõskoordinaattor
Sääʹmteʹǧǧ
anne.olli@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz