Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv viiǥǥât ooudâs šõddmõškõõjjõõzz vuâđald

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji såbbreʹstes 8.6.2023, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv juätkk pieʹǩǩen Nuori Kulttuuri–konseeʹpt da lij mieʹldd eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžžâst. Tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeeš sääʹmnuõri šõddmõškõõjjõʹsse puättam vasttõõzzi vuâđald. Lââʹssen luʹvddkåʹdd saǥstõõli čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtlvažvuõđâst mäʹcced päiʹǩǩ-kooʹddid jooʹtti šõddmõššân.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž sääʹmnuõri čuäjtõõttâmareena juʹn viiđ eeʹǩǩlååi ääiʹj. Sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen šõddmõš lij riâššâm tuâjjpaaʹjid da jeeʹres palddtåimmjummšid kooumin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzlaž da tõt lij jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin määŋgpäikksaž säimmõs-šõddmõššân da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõõžž konseʹpttmuttâz da sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ânnʼjõžresuursi šiõtteem riâššâmvaʹǯǯtõõzzi diõtt lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt da ja mõõn-nalla sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv pueʹttiääiʹjest riâžžât.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuõiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) viikkâd čõõđ kõõjjõõzz. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz viʹǩǩeš čõõđ kuõʹhtten jeeʹres kõõjjõssân, koin vuäʹnkab leäi 6–20–âkksaid päärnaid di nuõrid da vaiddsab kõõjjõs vijttjooukid. Kõõjjõõzz leʹjje äävai webropolist 15.- 26.5.2023. Päärnai da nuõri kõõjjõʹsse pueʹtte mieʹrrääiʹjest 48 vasttõõzz. Vijttjoukk-kõõjjõʹsse pueʹtte vasttõõzz õhttseʹžže 31.

Kõõjjõʹsse vaʹsttääm tuäivva čeäʹppvuõđpeeiʹv kâʹddem äʹrbbvuõđid, leša ođsmõõvvâm

Ooudbeäʹlnn kõõjjõõzz riõššum eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi väʹlddkååddlaž konseeʹpt meâldlânji määŋgčeäppõõzzlaž. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz vuâđald nuʹt päärna da nuõr ǥu vijttjoouk tuäivva määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž juõʹǩǩ eeʹjj. Lââʹssen nuʹt päärna ǥu nuõr da vijttjoouk tuäivva, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹčči vueiʹtlvažvuõtt vuõltteed jiijjâs ǩeâštʼteei väʹlddkååddlaž šõddmõʹšše še juätkast, håʹt-i vääʹnes jeäʹnbõs leäi tõn miõl, što ij sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv leäkku nuʹt viâltʼtem leeʹd mieʹldd jiijjâs satellittšõddmõʹšše.  Kõõjjõõzz vuâđald sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuåivvuš åårram arggpeiʹvven pieʹǩǩen škooul tuâjjplaan, håʹt-i väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât neäʹttel-loppân. Vijttjoouki vasttõõzzin neäʹttel-loppšõddmõš vuäǯǯai mõõn-ne veeʹrd kaʹnntummuž, koon vuâđđtõʹlleš jm. kuʹǩes kõõskin.

Čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzi beäʹlnn päärna da nuõr leʹjje äävmiõllsab ǩiiččeeijiõnstummša. Vijttjoouk šiõhttlõʹtte ǩiiččeeijiõnstummša jäänab vaʹrrjõõđeeʹl da tuåivvu, što ärvvtõõllmõõžž tueʹjjad še juätkast tåʹlǩ äʹšštobddivaʹlljeeijoukk. Kuhttu vaʹstteeijoouk tuåivvu, što kriʹlcc-čuäjtõõzzi striiʹmjummuž jueʹtǩet še puõʹtti iiʹjjin. Tuâjjpaaʹji da jeeʹres palddtåimmjummuž tuåivvuš še põõššâm pieʹǩǩen čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Päärnai da nuõri västtõõzzin sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš hääʹsǩen da määŋgpeällsiʹžžen šõddmõššân di pueʹrren nuʹt mâta tõt ååʹn juʹn lij. Vijttjoouki västtõõzzin puʹhtteš ouʹdde, što čeäʹppvuõttpeiʹvv lij vääžnai kulttuuršõddmõš uʹccsiidi päärnaid di vääžnai ǩiõl da kulttuur raaveei. Kuuitâǥ vaʹstteei tuåivvuš, što teâđtummuž pueʹreeš da što ouddteâtt teeʹmin da ääiʹjpooddâst õõlǥči pueʹtted ânnʼjõõžž ääiʹjab, što čuäjtõõzzid vuäitčeš älʹǧǧed valmštõõllâd juʹn čâhčča. Lââʹssen ehdteš, što čeäppvuõttpeiʹvvtuâjjla paʹlǩǩeeš kuuʹǩǩab ääiǥas, što riâššmõõžžin ij šõõddči ǩiirâs. Mäccmõõžž jooʹttjen čeäʹppvuõttpeiʹvven še tuåivvuš.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõʹsse vaʹsttääm oummuid da juätkk sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžž. Eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžž beäʹlnn sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz riâšši vueʹssbeäʹlid raaukât vaʹrrjõõttâd vueiʹtlvaž neäʹttel-loppšõddmõʹšše vueʹssmannust 2024. Tääʹrǩab čõõđviikkâmnääʹlest teâđtet čâhčča.

Lââʹssteâđ:

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹj
tauno.ljetoff@gmail.com


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz