Saamelaisnuorten taidetapahtumaa kehitetään tapahtumakyselyn pohjalta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023, että saamelaisnuorten taidetapahtuma jatkaa osana Nuori Kulttuuri–konseptia ja on mukana vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtumassa. Päätös tehtiin saamelaisnuorten taidetapahtumakyselyyn tulleiden vastausten perusteella. Lisäksi lautakunta keskusteli taidetapahtuman mahdollisuudesta palata paikkakuntia kiertäväksi tapahtumaksi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut saamelaisnuorten esiintymisareena jo viiden vuosikymmenen ajan. Saamenkielisten lavaesitysten lisäksi tapahtuma on järjestänyt työpajoja ja muuta oheistoimintaa kolmella saamen kielellä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri–verkostoon, jonka toimintamalli on vuonna 2021 muuttunut monitaiteelliseksi ja se on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään parillisina vuosina monipaikkaisena verkkotapahtumana ja parittomina vuosina lähitapahtumana. Valtakunnallisen tapahtuman konseptimuutoksen ja saamelaisnuorten taidetapahtuman nykyresurssien asettamien järjestelyhaasteiden vuoksi on ollut tarve pohtia, miten ja missä muodossa saamelaisnuorten taidetapahtuma tulevaisuudessa järjestetään.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 (1/2023) prosessista, jossa selvitetään, millaisia toiveita saamen kansalla on saamelaisnuorten taidetapahtuman tulevaisuuden suhteen. Hallituksen alaisena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti omassa kokouksessaan 17.3.2023 (1/2023) toteuttaa kyselyn. Taidetapahtumakysely toteutettiin kahtena eri kyselynä, joista suppeampi oli 6–20–vuotiaille lapsille ja nuorille sekä laajempi kysely viiteryhmille. Kyselyt olivat avoinna webropolissa 15.- 26.5.2023. Lasten ja nuorten kyselyyn tuli määräajassa 48 vastausta. Viiteryhmäkyselyyn vastauksia tuli 31 kappaletta.

Kyselyyn vastanneet toivovat taidetapahtuman vaalivan perinteitä, mutta uudistuvan

Ennen kyselyä järjestetty vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuma oli valtakunnallisen konseptin mukaisesti monitaiteinen. Taidetapahtumakyselyn perusteella sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat monitaiteellista tapahtumaa joka vuosi. Lisäksi sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat, että saamelaisnuorten taidetapahtumalla olisi mahdollisuus lähettää oma edustaja valtakunnalliseen tapahtumaan myös jatkossa, vaikka niukka enemmistö oli sitä mieltä, ettei saamelaisnuorten taidetapahtuman ole välttämätöntä olla mukana omana satelliittitapahtumanaan.  Kyselyn perusteella saamelaisnuorten taidetapahtuman toivottiin olevan arkipäivänä osana koulun työsuunnitelmaa, vaikka valtakunnallinen tapahtuma järjestetään viikonloppuna. Viiteryhmien vastauksissa viikonlopputapahtuma sai jonkin verran kannatusta, jota perusteltiin mm. pitkillä välimatkoilla.

Taidetapahtuman lavaesitysten suhteen lapset ja nuoret olivat avoimempia yleisöäänestykselle. Viiteryhmät suhtautuivat yleisöäänestykseen varautuneemmin ja toivoivat, että arvioinnin tekee jatkossakin pelkkä asiantuntijaraati. Molemmat vastaajaryhmät toivoivat, että lavaesitysten striimausta jatketaan myös tulevina vuosina. Työpajojen ja muun oheistoiminnan toivottiin myös pysyvän osana taidetapahtumaa.

Lasten ja nuorten vastauksissa saamelaisnuorten taidetapahtumaa pidettiin kivana ja monipuolisena tapahtumana sekä hyvänä sellaisena kuin se nyt on. Viiteryhmien vastauksissa tuotiin esille, että taidetapahtuma on tärkeä kulttuuritapahtuma pienten kylien lapsille sekä tärkeä kielen ja kulttuurin vahvistaja. Kuitenkin vastaajat toivoivat, että tiedottamista parannettaisiin ja että ennakkotieto teemoista ja ajankohdasta tulisi nykyistä aikaisemmin, jotta esityksiä voitaisiin alkaa valmistella jo syksyllä. Lisäksi ehdotettiin, että taidetapahtumatyöntekijä palkattaisiin pidemmäksi ajaksi, jotta järjestelyillä ei tulisi kiire. Myös paluuta kiertäväksi taidetapahtumaksi toivottiin.

Saamelaiskäräjät kiittää taidetapahtumakyselyyn vastanneita ja jatkaa saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämistä edelleen. Vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtuman osalta saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta järjestäviä tahoja pyydetään varautumaan mahdolliseen viikonlopputapahtumaan toukokuussa 2024. Tarkemmasta toteutustavasta tiedotetaan syksyllä.

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
puh. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
lautakunnan puheenjohtaja
tauno.ljetoff@gmail.com


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia