Sääʹmteeʹǧǧ halltõs teâđat vuõiǥeemõõlǥtõõzzi ǩiõttʼtõõllmõõžžâst

Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe tååđteʹmes vuäitt vuäǯǯeed vuõiǥõõzz Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll vuõiǥeemõõlǥtõõzzid påʹrǧǧmannu beäʹlnn. Tääʹrǩab ǩiõttʼtõõllâmääiʹjpooddâst teâđtet sueiʹnnmannu looppâst.

Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 26 § 2 momeeʹnt meâldlânji vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe tååđteʹmes vuäitt tuejjeed Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vuõiǥeemõõlǥtõõzz, jõs vuäinn, što suu leät vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe što suu kuõskki meärkkmõš vaal-loǥstõõǥǥâst lij vââǥǥlaž. Halltõõzzâst feʹrttai räʹtǩǩeed äʹšš ǩirrliʹžžen.

Vuõiǥeemõõlǥtõs âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ Aanar konttra 14 peeiʹv määʹttest Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯampeeiʹvest. Vuõiǥeemõõlǥtõsääiʹj laʹsǩǩeen teâttanvuäǯǯampeeiʹv jeät vääʹld lokku.

Vuäppõõzz vuõiǥeemõõlǥtõõzz tååimtummšest halltõʹsse

Äšša õhttneei teâđstõõllmõõžž

Vuõiǥeemõõlǥtõõzz õhttneei teâđstõõllmõõžž raaukât čuäʹjtet neʹttpååʹštin Sääʹmteeʹǧǧ rekisterâʹsttemkonttra addrõʹsse info@samediggi.fi leʹbe suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ addrõʹsse https://secmail.com/send/vEGj6VKn

Sääʹmteeʹǧǧ teʹlfonkuvddlõs lij äävai vu–pi čiâss 9-11 da 12-15. Vääldak tâma lokku, što teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd 7.7.-31.7.2023 ǩieʹssluõvâsvuõđi diõtt. Teʹlfonkuvddlõõzz nââmar: 010 839 3100.

Vuõiǥeemõõlǥtõõzzi ǩiõttʼtõõllmõš tuõʹjat tuâj Sääʹmteeʹǧǧ tuâjlažkååʹdd beäʹlnn jiânnai. Pukid vueʹǩǩšõs teâđstõõllmõõžžid ǩiččlõõđât vaʹstteed nuʹt sõrgg ǥu vueiʹtlvaž tõi pueʹttemjäʹrjstõõzzâst. Äšša õhttneei teâđstõõllmõõžži beäʹlnn raukkâp, što seämma kõõččmõõžžid jeät vuõltteʹči määŋg vuâra.

Lââʹssteâđ

Tuʹmmstõktuâj beäʹlnn:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Vaaldâšm beäʹlnn:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteeʹjj
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz