Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj mââimõs tiuddsååbbar ââʹnet 17.12.

Sääʹmteʹǧǧ noorââtt eeʹjj mââimõõzz tiuddsåbbra piâtnâc 17.12.2021 čiâss 9.00. Sååbbar ââʹnet hybridsåbbren da aalmi vuäitt seuʹrrjed såbbar Zoom webinaar pääiʹǩ. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jiâ vääʹld aalmjid pääiʹǩ ool.

Såbbrest ǩiõttʼtõõllâmvuâla ääʹšš liâ Sääʹmteeʹǧǧest tåimmamplaan da täällarvvlõs ekka 2022, nuõrisuåvtõõzz vuäzzlai da väärrniiʹǩǩi nõõmtummuš toiʹmmjempââʹjjen 2022–2023 di saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeei vuäzzlai ǩičldõk.

Äʹššlistt meâlddõõzzineez käunnai Sääʹmteeʹǧǧest dokumeʹnttbaaŋkâst.

Nääiʹt piâzzak seuʹrrjed såbbar

Såbbar piâzzak seuʹrrjed Zoom webinaar pääiʹǩ. Jiõk taarbâž jeeʹres Zoom-suåvldõõzz, pâi vuäitak nääiʹt seuʹrrjed såbbar neʹttlookki pääiʹǩ. Vuäitak kuuitâǥ haaʹleen laaddâd suåvldõõzz Zoom seeidain. Tääiʹben kaaunak vuäppõõzzid Zoom laaddâm vääras.

Ǥu puäđak såbbra:

  • Zoom-suåvldõs: Ǥu leäk laaddâm Zoom-suåvldõõzz teʹlfooʹne leʹbe teâttmašinaaʹje, liiŋk čuålkkleen ävvan neʹttseidd, kååʹtt kââčč vuässõõđjest lååʹv ääʹveed liiŋk Zoom-prograammâst. Priim liiŋk äävummuš suåvldõõzzâst.
  • Zoom neʹttlookki pääiʹǩ: Ǥu čuålkklak såbbar liiŋk, jååʹđad teâttmašina aaibšemneʹttlookki ääʹveed ođđ kõskklõõst leʹbe ikkân. Täʹst kuâsttjõõzzâst âlgg čuålkkled Join from my browser, koon mâŋŋa Zoom kââčč nõõmad.

Såbbar poodd:

  • Tuʹlǩǩõõzz vuäitak vaʹlljed Interpretation teäʹddõõzzâst. Sååbbar tuʹlǩǩeet tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da lääʹddǩiõʹlle.
  • Čuålkkal Interpretation vaʹlljõõǥǥâst Mute Original Audio ǥu kuvddlak tuʹlǩǩõõzz. Tõt câgg alggveärla jiõn häiʹttjeʹmmen tuʹlǩǩõõzz.
  • Jõs haaʹlääk kuvddled såbbrest mainstem ǩiõl, tâʹl ääʹved Interpretation vaʹlljõõǥǥ da vaalâž Off.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Ougglõsõhttvuõʹtte kuõskki aaʹššin:

Johanna Alatorvinen
Saaǥǥtempiisar
040 663 4493
johanna.alatorvinen@samediggi.fi

Pasi Aikio
Riâžldõkäʹšštobddi
040 581 2102
pasi.aikio@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz