Sääʹmteʹǧǧ ååcc sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar veeʹrjsâjjsa

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ. Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg da peštt 4.2.2025 räjja.

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar tuâjjan lij õhttsažtuâjast sääʹmteeʹǧǧ nuuʹbb sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin jm. valmštõõllâd säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl kuõskki aaʹššid, jeäʹrben vasttõsvuʹvdden sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi tuõrvvmõššân da ooudâs viikkmõššân čuäʹjtum riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ vaaldšummša õhttneei tuâjaid di tåimmad sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd ouʹddepuʹhttjen da piisren da valmštõõllâd tõʹst jiijjâsnallšemvuõđâst luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõõllâmvuâlaid aaʹššid. Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž pääiʹǩest 26 f.

Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, veiddsõs sääʹm sosiaal-, tiõrvâsvuõttsueʹrj, sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõš di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääid. Vueʹrddep vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže, vasttõõzzlaž tuõjju di pueʹrr teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ.

Piisar päʹlǩǩvuõtt meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩ-klassriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2857,25 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss säʹmmlai dommvuuʹdest tuâj tuejjeen da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast ââʹnet koolm määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 23.2.2024 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 9.2.2024
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz