Sääʹmteʹǧǧ ååcc vaaldšempiisar sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.5. –30.10.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Vaaldšempiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 28 §. Vaaldšempiisar tuâjjan lij odm. håiddad takai konttâr takainallšem koontâr- da vaaldšemtuâjaid, di piisarkååʹdd teʹlfonkõõskõõzz.
Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõš. Uʹvddep äärv pâstlvažvuõđ jiõččniʹžže da tääʹrǩes reâuggmõʹšše di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lââʹzzitaa 2036,47 euʹrred / mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.4.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst:https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5371ba33

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

29.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz