Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsa vaaldâšmplaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Plaaneei tuâjjan lij vaaldâšmjååʹđteei vuâlažvuõđâst valmštõõllâd takai- da tuâjjlažkåʹddvaldšma õhttneei tuâjaid. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju õõlǥtem ââʹnteei škooultõs. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat pueʹrr vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš di odd jiõččniʹžže reâuggmõʹšše. Plaaneei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast jääʹǩǩtet 2 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 27.12.2021 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4836b122

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 10.12.2021
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz