Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ooccâmnalla markknâʹsttemjååʹđteeʹj veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt lij äigga 13.8.–31.12.2024. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tuâjaid kooll jm. ââʹnned huõl sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz sååbbarsõõʹji markknâsttmõõžžâst da kaaupšummšest, šõddmõõžži puuʹttummša da riâššmõʹšše õhttneei vueʹjj aaʹššin kääzzkâʹsttemjuâkkaz jeeʹres tuâjjlaivuiʹm di vaʹstteed kääzzkâʹsttemjuâkkaz täälast. Markknâʹsttemjååʹđteeʹjj tåimm kääzzkâʹsttemjuâkkaz tuâjjlažjååʹđteeʹjen. Lââʹssen tuâjaid kooll tåimmsuârggses kuulli čiõlǥteeiaaʹšši spraavmõš Sääʹmteeʹǧǧ tåimmorgaanin.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj kaiʹbbjem škooultõs da sääʹmǩiõll täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, markknâʹsttemsueʹrj da sääʹmkulttuur pueʹrr tobddmõš, pueʹrr eŋgglõsǩiõl täidd di toobdâlm jååʹđtummšest da tuâjjlažjååʹđteeituâjast.

Tuâj håiddmõõžžâst taarbšet õhttsažtuâjj- da säimmõõttâmtääidaid, markknâʹsttemjiõggsažvuõđ di teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3060,77 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veeʹrjsâjjsažvuõđ tieuʹddmest jääʹǩǩtet neellj määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jiijjâs maʹlle ǩeeʹrjtum ooccâmǩeʹrjj meâlddõõzzineez âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 13.6.2024 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 010 839 3106.

Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzin www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 28.5.2024
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz