Nääiʹt tiʹllʼjak mättmateriaalid

Sääʹmteʹǧǧ puuʹtat da teäggat sääʹmǩiõllsaž mättmateriaalid vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz, lookkjiškoouli, ämmtallaš da vuõrâsoummiškooultõõzz taarbid. Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr Aanrest.

Nääiʹt tiʹllʼjak mättmateriaalid

Tiõrv pueʹttmest tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalid! Noor ǩiiʹrjid koid haaʹlääk vuästtõskorjju da vuõlttâd tiʹllʼjõõzz škooultõs- da mättmateriaalkonttra. Tiʹllʼjõõzz vuâsttaväʹlddem mâŋŋa, tuʹnne vuõltteet laask, kååʹtt âânn seʹst pååʹštkuulid tiʹllʼjõõzz teädd mieʹldd. Tiʹllʼjõs vuõltteet laask mäʹhssem mâŋŋa.

Škooulid

Sääʹmteʹǧǧ juâkk tõn valmštam sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal määustaa Lääʹddjânnam vuâđđškooulid, nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid da sääʹmǩiõllsaž õuddpeâmmjuâǥǥtõõzzid. Mättǩiiʹrjid tuåimtet juʹn-a pååʹšt mieʹldd leʹbe tõid vuäitt viǯǯâd Sajoozz infost tiʹllʼjemkuuit vuâstta. Škooulin peʹrrjet pååʹštkuulid.

Privatt oummu

Privatt oummu še vuäiʹtte tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalid. Hoʹhs. laʹsǩǩe lââʹzztet pååʹštkuulid tiʹllʼjõõzz teädd mieʹldd. Tiʹllʼjõs vuõltteet laask mäʹhssem mâŋŋa.

Ålggjânnam tiʹllʼjõõzz

Ålggjânnam tiʹllʼjõõzzin laask raaukât mäʹhssed ouddǩiõʹtte, koon mâŋŋa ǩeʹrjjvuõlttõõzz tuejjeet.

Digitaalʼlaž materiaal

Ko tiʹllʼjak digitaalʼlaž mättmateriaalid, ton õõlǥak õhtteed tiʹllʼjõssâd škooul nõõm, materiaal õõʹnni mättʼtõõttji lååkkmeäʹr di uʹčteeʹl nõõm da neʹttpååʹštaddrõõzz. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr vuõlttad uʹčteeʹl neʹttpååšta uʹčteeʹl da mättʼtõõttji ǩeʹrjtõõttâmtiõttid. Lääʹddjânnam škooulid digitaalʼlaž materiaal lie määuʹsteeʹm.

Ääv digimateriaal

Pukid äävai digitaalʼlaž materiaalid peäss vuõiʹǧǧest neʹttliiŋk pääiʹǩ, ij-ǥa tõid taarbâž jeeʹrab tiʹllʼjed.

Kaaunak mättʼtõõzz vieʹǩǩen materiaalid še Õhttvuõtt -seeidain.