Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ njoonaš kaaunõʹtte õhttsažtuâj miârkin

Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj kaaunõʹtte õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž di õhttsažtuâj ooudâs viikkmõššân. Aanrest jäʹrjstum kaaunõõttmõõžžâst jieʹlleš čõõđ še jeeʹres Aanar kådda da Sääʹmtegga ääiʹjpoddsaž aaʹššid.

Saamelaiskäräjien ja Inarin kunnan edustajia ryhmäkuvassa.
Aanar kåʹdd da Sääʹmteʹǧǧ kaaunõʹtte õhttsažtuâjjsåbbrest Aanrest. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Alatorvinen.

Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj kaaunõʹtte Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst vuõssarggân 9.10.2023. Kaaunõõttmõõžž jõrddmõššân leäi õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž di õhttsažtuâj ooudâsviikkmõš. Õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž sââʹjjen vueiʹnneš ouddmiârkkân sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da mättʼtõõzz teäggtõõzz tuõrvvmõõžž sääʹmvuuʹd kooʹddin di Pokka čuõkku leʹbe Aanar da Kihttel õhtteei vuʹvddčuâǥǥas 955 vuâđđteevvmõš. Aanar kååʹddest ââʹnet lääʹddǩiõl paaldâst veerǥlânji kolmm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl; aanarsääʹm, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm.

Såbbrest jieʹlleš čõõđ še jeeʹres Aanar kådda da Sääʹmtegga ääiʹjpoddsaž aaʹššid. Õõutsââʹjest saǥstõʹlleš jm. jeeʹresnallšem jieʹllemvuõʹjjid da mäddâânnmõʹšše õhttneei aaʹššin di säʹmmlai vuõiggâdvuõđin da pueʹrr narodkõskkvuõđin kååʹddest. Õõutsââʹjest plaaneeš še pueʹttiääiʹj õhttsažtuâjjmaallid. Mieʹrrkõskksaž kaaunõõttmõõžžid lij jorddmõš jueʹtǩǩed.

– Kaaunõõttmõš leäi samai puârast oʹnnstam. Lij vääžnai, što kueiʹt vuuʹdest tåimmai miârkteei instituutio njoonaš kaaunââtt da jeäll ääv saǥstõõllmõõžž mieʹrrkõõski. Kaaunõõttmõõžžâst sueʹppeš še määŋgaid konkreettlaž õhttsaž haʹŋǩǩõõzzid organisaatioi jeeʹres taaʹzzin, särnn Aanar kåʹddjååʹđteeʹjj Tommi Kasurinen.

– Leäm rämmai täʹst õhttsažtuâjjsåbbrest, ǥu sääʹm dommvuuʹd kooʹddi tååim vaaikte miârkteeinalla tõõzz, mäʹhtt säʹmmlai vuõiggâdvuõđ teâuddje aarǥâst. Kååʹdd liâ-i vääžnai čõõnâsjoouk Sääʹmtegga, da meeʹst liâ määŋg õhttsaž ooudâsviikkâm sââʹjj, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Såbbra vuässõʹtte Aanar kååʹddest välddõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Janne Tervahauta, kåʹddhalltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Jari Huotari, kåʹddjååʹđteeʹjj Tommi Kasurinen di jeeʹres tåimmsuõʹrji veʹrǧǧniiʹǩǩi njonnšest. Sääʹmteeʹǧǧest såbbra vuässõʹtte saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio, vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi di jeeʹres tåimmsuõʹrji veʹrǧǧneeʹǩǩ.

Lââʹssteâđ

Aanar kåʹdd

Tommi Kasurinen
Kåʹddjååʹđteeʹjj
050 548 4123
tommi.kasurinen@inari.fi

Sääʹmteʹǧǧ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz