Iʹlmmet škooulneǩ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. – ougglõsmättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn!

Iʹlmmet škooulneeʹǩǩ sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Hellewi- iʹlmmtõõttâmjiârǥâst. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõđjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst juõʹtǩǩi mättʼtõõđjid. Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz tuâjjlažkåʹdd da uʹčteeʹl påʹrǧǧmannust 2021, snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari da Joni Saijets. Snimldõk: Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 neäʹttelčiâss veeʹrd sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vueiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Mättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn

Jõs škooulneǩ da huõlteei liâ älšsmam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžžâst ougglõsõhttvuõđin, leša mättčiâssid vuässõõttmõš peejj smiõttâd leʹbe heervat, vuäitt čiâssid pueʹtted tobdstõõttâd ouddâl iʹlmmtõõttmõõžž da sääʹm-mättʼtõõzz alttummuž.

– Tiõrv pueʹttem ǩiiđ poodd tobdstõõttâmreissu! Kueʹssjempoodd škooulneǩ da huõlteei vuäǯǯa vuõsstoobd tõʹst, måkam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõš ougglõssân leʹčči, smeʹllkâtt ougglõshaʹŋǩǩõõzz tâʹvvsääʹm uʹčteeʹl Máren-Elle Länsman.

Škooulneeʹǩǩ da huõlteei, kook haaʹlee tobdstõõttâd ougglõsmättčiâssid, vueiʹtte leeʹd õhttvuõđâst ougglõshaʹŋǩǩõõzz sääʹmǩiõl uʹčteeʹlid leʹbe haʹŋkkõstuâjjlaid.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor
Sää’mte’ǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz