Sääʹmteeʹǧǧ da TPS õhttsažtuâjast valmštõõllâm haʹŋǩǩõs oouʹdad tååimaid säʹmmlai miõl pueʹrrvââjjmõõžž ooudâsviikkâm diõtt

Sääʹmteʹǧǧ da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel (THL) liâ õhttsažtuâjast valmštõõllâm haʹŋǩǩõõzz, koʹst oouʹdeet meersa miõlltiõrvâsvuõttstrategia meâldlaž tååimaid sääʹm-meeru. Haʹŋǩǩõõzzâst oouʹdeet še sääʹmǩiõččâmvueʹjj lokku välddmõõžž TPS:st tueʹjjeem tuâjast.

Haʹŋǩǩõs âânn seʹst tååimaid nuʹt säʹmmlai ǥu romaanʼniiʹǩǩi miõl pueʹrrvââjjmõõžž ooudâsviikkmõššân. Romaanʼniiʹǩǩi da säʹmmlai miõl pueʹrrvââjjmõõžž ooudâsviikkâm -haʹŋǩǩõs viiǥǥât čõõđ eeʹjjest 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz čõõđviikkjen lij paʹlǩǩuum tuõjju säʹmmlai miõl pueʹrrvââjjmõʹšše õhttneei taarbi lokku välddmõõžž ooudâsviikki plaaneeʹjj. Tåimm lij vuõssmõs sääʹmaaʹšši äʹšštoobdi tåimm Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttlest.

Õhttsažtuâj pääiʹǩ pâššnet sääʹm-meer ouʹdde kaggâm vaʹǯǯtõõzzid

Haʹŋǩǩõõzzâst lij miârktõs tueʹjjeed aktiivlaž õhttsažtuâj sääʹmõutstõõzzin.

– Haʹŋǩǩõõzz plaanummuž lij vikkum čõõđ samai pueʹrr õhttsažtuâjast. Lij historialʼlaž, što TPS lij rekrytâsttmõõžžâst vuõssmõs vuâra õõudldam toobdâlm sääʹmõutstõõzzivuiʹm reâuggmõõžžâst di sääʹmǩiõl tääid. Lij vääžnai, što rekrytâsttmõõžžâst lij äuʹǩǩuum Sääʹmteeʹǧǧ silttummuž sääʹmǩiõl da kulttuursaž silttummuž ärvvtõõllmõõžž beäʹlnn, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Pirita Näkkäläjärvi.

Haʹŋǩǩõõzz tååimaid ärvvtõõlât õõutâst Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkooʹddin.

– Veʹrǧǧniiʹǩǩin feʹrttai kuvddled da kuullâd sääʹmõutstõõzz säʹmmlaid kuõskki aaʹššin, da oouʹdeed tõid tååimaid, koid sääʹmõutstõs jiõčč vuäinn vääžnʼjen, särnn Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Leena Niittyvuopio-Jämsä.

TPS da Sääʹmteʹǧǧ liâ suåppâm eeʹjjest 2023 õhttsažtuâj raavummšest. Õhttsažtuâjjsuåppmõõžž tuâǥǥast lij TPS ǩiččlõõttmõš oouʹdeed sääʹm-meer tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž vueʹssen stroiʹttel lääʹjjmeâldlaž tuâj oouʹdeed Lääʹdd meer tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjmõõžž. Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâjj lij čõõđted sääʹm kulttuurjiõččvaaldâšm da juäʹtǩǩed ooudâs säʹmmlai ǩiõl da kulttuur.

Haʹŋǩǩõõzz tååim

Haʹŋǩǩõõzz säʹmmlaid kuõskki vuässõõzz täävtõssân lij oouʹdeed säʹmmlai pueʹrrvââjjmõõžž jeäʹrbi mieʹldd

  • lokku vääʹldeeʹl sääʹmǩiõll da kulttuur miõlltiõrvâsvuõđ tuärjjeei kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžžâst da jeeʹres tåimmʼmõõžžâst
  • raaveeʹl sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ämmat-tuâjjlai kulttuursaž kompeteeʹns sääʹm-meer miõltiõrvâsvuõđ tuärjjeem vääras
  • lââʹzzteeʹl sääʹmǩiõllsai miõlltiõrvâsvuõđ tuärjjeei materiaali vuällamvuõđ.

Looǥǥ lââʹzz:

THL blogi

Lââʹssteâđ: 

Pirita Näkkäläjärvi
044 753 3766
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi  

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi 

Kaisa Ruokojärvi
mä. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 570 8457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi 

Niila Rahko
TPS (THL) / plaaneeʹjj
0295247641
niila.rahko@thl.fi 

Liiŋk:

www.samediggi.fi

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiillâst kaaunak snimldõõǥǥid ouddm. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđvääʹltem kääzzkõʹstti miârktõõzzid pueʹrr naaʹlid jääʹǩǩteeʹl. Meärkak tâma snimldõõǥǥ aalǥ da snimmi nõõm.
Lââʹssteâđ Sääʹmteeʹǧǧest:

Sääʹmteʹǧǧ lij saaʹmi eeʹttkâʹsttmallaš jiijjâsvaaldâšmorgaan Lääʹddjânnmest. Jiijjâs laaʹjjin (L974/1995) vuâđđuum Sääʹmteʹǧǧ tuârvv tåimmjummšin sääʹm alggmeerkulttuur seillmõõžž da ooudâsviikkmõõžž. Sääʹmteʹǧǧ plaanad da teâuddjâtt saaʹmi ǩiõllʼlaž da kulttuursaž jiõččvaaldâšm di vuäpp da veekk ooudâs saaʹmi vuõiggâdvuõđid da jieʹllemåårrmõõžžid.


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz