Sääʹmteʹǧǧ vuârdd räämmain Muumlieʹǩǩ-programmrääid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi õlmstâttmõõžž da valmštââvv tuärjjeed õinn nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtõõzzid

Eʹjjpeeiʹv ääiʹj, 13.4.2020 čuäʹjtet Muumlieʹǩǩ-programmrääid vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzz televisiost čiâss 8.25 Yle TV2 -kanaalâst da Yle Areenast. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž õhttsažtuâjjkueiʹmmen programmrääid sääʹmǩiõllsaž versioi puuʹtʼtõõzzâst. Programmrääid lij puuʹtʼtam Gutsy animations. Sääʹmteeʹǧǧ rool lij taʹrjjeed sääʹmǩiõʹlle õhttneei äʹšštobddmõõžž puuʹtʼtõʹsse. Tuâjast lij leämmaž õhttân täävtõssân kaunnâd ođđ sääʹmǩiõllsaž jiõnnčuäjtõõllʼjid da nââneed duʹbbjemsilttõõzz Sääʹmest. Programmrääidast õlmstââʹttet ååʹn tâʹvvsääʹmǩiõʹlle 13 vueʹssed, kååʹtt lââʹzzat jiânnai tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mediataʹrjjummuž, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššin vaʹstteei I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Mij Sääʹmteeʹǧǧest leäʹp späʹssballaž, što Yle da Gutsy animations vaʹldde vaʹǯǯtõõzz vuâstta duʹbbjed programmrääid sääʹmǩiõlid, håʹt tiõʹtteš, što tõt vuäitt leeʹd jäänab kaiʹbbjeei da vaiggâd. Mij miõlâst tännallšem õhttsažtuâjj vuäitt leeʹd še heđlmallaš programmrääid puuʹtʼtemõhttõõzzid. Rämmšep tõʹst, što põõʹstim taʹrjjeed tuärjjõssan sääʹmǩiõlid õhttneei kõõččmõõžžin, leâša åskkap še, što tät tuejjad vuâđ pueʹtti duʹbbjemhaʹŋǩǩõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ tuäivv-i, što tät älšmââttči jeärrsid še duʹbbješkueʹtted sääʹmǩiõlid.

Snimldõk: Gutsy Animations

Yle da Sääʹmteʹǧǧ lie suåppâm, što programmrääid puuʹtʼtet pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid. Vuõssmõs 13 vueʹssed lie tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, da tõn mâŋŋa 6 vueʹzz aanrõšǩiõʹlle da 5 säämas. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzid õlmstââʹttet ǩeâđđa 2020 da aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi puuʹtʼtõs älgg ǩeässa.

– Vueʹrddep jeäʹrben uuʹccab sääʹmǩiõlid puuʹtʼtum vueʹzzid, ko tõt lij mii-ne aivv oođâs. Juõʹǩǩ ođđ puuʹtʼtõs täi ǩiõlivuiʹm miârkkšââvv samai jiânnai. Tieʹttep še, mõõn ooccanj mediasiiskõs lij sääʹmǩiõʹlle da tät puätt tuärjjeed vueʹzzstes ǩiõli jeälltemtuâj.

Sääʹmǩiõli vaarvuâlaž vueʹjj diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij tuʹmmjam ǩiõllpoliittlaž linnjummuž kuõskeeʹl Muumlieʹǩǩ-programmrääid ǩiõl. Linnjummša vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
plaaneei / Jieʹllikarttkõõskõs Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 | +358 50 569 6065


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz