Säʹmmlai dommvuuʹd luâttsuõjjlemaaʹšši diõtt noorõʹtteš Njeäʹllmest

Vueʹssen prograammâst Luâttsuõjjlemteʹǧǧ tobdstõõđi aanarsääʹm veärrkulttuuʹre da jeäʹǩǩesveärran suõvsteš Aanarjääuʹrest koddum šaapš. Snimldõk: Johanna Alatorvinen/ Sääʹmteʹǧǧ. 

Pirrõsministeria, Lappi JJP-kõõskõs, Meäʹcchalltõs da Sääʹmteʹǧǧ noorõʹtte Luâttsuõjjlemtegga Njeäʹllmest 10.-11.8.2022. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ lij säʹmmlai dommvuuʹd riikk jânnmi luâttsuõjjlummšest vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuâj oouʹdeei juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum kaaunõõttmõš. Tän eeʹjj väʹlddteema leäi Aanarjäuʹrr da tõn vuuʹd sääʹmkulttuur.

Kaaunõõttmõõžž aalǥâst mõʹnneš čõõđ vuässõõtti vueʹsspieʹli ääiʹjpoddsaž ǩiõčldõõǥǥid, mâŋŋa tõʹst vuäjjneš tän eeʹjj teema ǩiõttʼtõõllma. Vuässõõtti vuäjjne jeeʹrab mieʹldd aanarsääʹm kulttuuʹre, Aanarjääuʹr čääʹccvuuʹd vuâkka da tõn ouddnummša di Aanarjääuʹr tuuʹlvtummša. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ tobdstõõđi veâl ÕM veärraaunâs- da mäddtäällorgaan (FAO) veärrstaanrapoʹrtte, koonn õhttân vueʹssen ǩiõttʼtõʹlleš Njeäʹllmest jälsteei aanarsäʹmmlai veärr-riâšldõõǥǥ.

Luâttsuõjjlemteʹǧǧ kõʹllʼji še Aanar Kirakkajooǥǥâst da tobdstõõđi jååʹttmen åårrai jokkvuuʹd oouʹdab vuâkka sättmõʹšše di kuuʹǯ koođđâmvuuʹdi laaddmõʹšše.

– Vuässõʹttem vuõssmõs vuâra Luâttsuõjjlemtegga da muʹst lij šiõǥǥ miõll tän kaallšõs õhttsažtuâjjkaaunõõttmõõžž diõtt. Âânam tääʹrǩes äʹššen, što piâssâp saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr, vaajted teâđaid da seämmast tobdstõõttâd säʹmmlai dommvuuʹd jiijjâsnallšemvuõʹtte, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧest Luâttsuõjjlemtegga vuässõʹtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar Sarita Kämäräinen, jieʹllemvueʹǩǩpiisar Laura Olsén-Ljetoff, pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär da saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen. Luâttsuõjjlemteʹǧǧ lij noorõõttâm eeʹjjest 2002 ääʹljeeʹl meäʹrmeâldlânji. Koronapandemia ääiʹj kaaunõõttmõõžžid lij šõddâm kuõiʹt eeʹjj kõskk. Pueʹtti kaaunõõttmõõžž jäʹrjstet eʹpet pueʹtti eeʹjj.

Lââʹssteâđ:

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz