Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tuâjjlažkåʹddjååʹđteei veeʹrj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tuâjjlažkåʹddjååʹđteei veeʹrj.

Tuâjj äälǥči 1.5.2024 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd.

Sääʹmteʹǧǧ lij nuʹtt 75 tuâjjla organisaatio, koonn tuâjjla toiʹmmje määŋgpeällsânji jeeʹresnallšem tuâjain da jeeʹres vaʹstteemvuuʹdin. Sääʹmteʹǧǧ lij sääʹmvuuʹdest õhtt miârkteei tuâjjuʹvddjin. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlai väʹlddtåimmpäiʹǩǩen lij Sääʹmkultturkõõskõs Sajos, Aanrest, leša tuâjjla reâugga veiddsânji jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest da sääʹmvuuʹdest.

Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei tuâj lie looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 g §:st. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei tuâjjan lij jm. vaʹstteed Sääʹmteeʹǧǧest pukin reâuggkõskkvuõđ äiggsaž tuâjjlažkåʹddvaaldâšm proseeʹssin rekrytâsttmõõžžâst sa reâuggkõskkvuõđ puuttâm räjja. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei tuärjjad pukid tuâjjlaid pukin reâuggkõskkvuõʹtte da tuâjjpueʹrrvââjjma kuulli aaʹššin, vaʹsttad tuâjjlažkåʹddstrategia da -vuäppõõzzi di tuʹmmstõõǥǥi raajjmõõžžâst da tåimmapiijjmest. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai tuâjjlažjååʹđteeʹji tuâjjpaarrân, jeäʹrben suu vaʹsttummšest lie tuâjjlažkåʹddvaaldšma, pueʹrrvââjjam reâuǥast da tuâjjuʹvddipolitiʹǩǩe kuulli ääʹšš. Lââʹssen tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai päʹlǩǩvaaldâšm da tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl õhttvuõttooumžen. Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei toiʹmmai takai konttrest vaaldâšmjååʹđteei vuâllsiʹžžen.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem ânnʼjõõvvi škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõš, reâuggjieʹllma härjjnummuš tuâjjlažkåʹddvaaldâšm da tuâjjpueʹrrvââjjam ooudâsviikkmest, teâttmõš aarǥ reâuggkõskkvuõttaaʹššin, jeäʹrben veʹrǧǧmäinnsuåppmõõžž suåvldummšest di pueʹr saǥstõõllâm-, tiimituejjeem- da saaǥǥtemtääid. Pueʹrren ǩiõččât veâl õhttsažtuâj õõudâsraajji da čouʹddi tuejjeemnääʹll di oodd ǩiõttʼtõõllâd määŋgaid jeeʹresnallšem tuâjaid vaʹsttõsvuõđlanji še kõrr teädd vueʹlnn.

Tuâjjlažkåʹddjååʹđteei päʹlǩǩ meäʹrtââvv  Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/I meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2986,12 €). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz sääʹmvuuʹdest tuejjeen di tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõšǩeʹrjj di vueiʹtlvaž merittloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzzid âlgg maaccted 29.2.2024 räjja mõõneeʹst tän ooccmõšlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.1.2024

Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz