Toʹben tääiʹben

Petra Kuuva, Bigga-Helena Magga, Tiina Sanila-Aikio ..., 2015
12,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (4 kpl)

Ooudaskovvõs

Toʹben tääiʹben lij ouddškooulneeʹǩǩ mättǩeʹrjj. Ǩeʹrjj lij jurddum jieʹnnǩiõllsaid. Ǩeeʹrjest lie kääuʹc vueʹssed, mââi vuâđđan lie säʹmmlai kääuʹc eeʹjjpoddâd. Juõʹǩǩ vueʹss älgg väʹlddkaartin, koozz lij teʹkstt ǩeeʹrj looppâst. Lââʹssen lie tuejjõõzz, kooi vuâđđan lie ǩeeʹrj äʹššvuuʹd.

Ǩeeʹrjest lie koumm naʹzvaanâž, Eeʹled, Uábbee da Sámmol, ǩeäi mieʹldd piâzzât mättjed nuõrttsäʹmmlai, aanarsäʹmmlai da tâʹvvsäʹmmlai vuõʹjjid da äʹrbbvuõđlaž tuâjaid. Tuejjõõzzin škooulneǩ peäss harjtõõllâd da nââneed smavvmotoriikklaž tääidaid da čiŋlmâʹtted teâđees väʹlddäʹššvuuʹdi pirr.

Kaart Sunna Kitti.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-316-9.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulOudd- da alggmättʼtõsSääʹmm jieʹnnǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2015
  • Petra Kuuva, Bigga-Helena Magga, Tiina Sanila-Aikio da Petter Morottaja

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid