Vuõssmõs dohat sääʹnned säämas

Heather Amery, 2015
15,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (27 kpl)

Ooudaskovvõs

Ǩeeʹrj vuäitak ââʹnned jieʹnnǩiõllsaž päärnai mättʼtõõzzâst leʹbe nåkkam mättʼtõõđjivuiʹm, kook mättʼtâʹtte sääʹmǩiõl veeʹres ǩiõllân. Kaartivuiʹm vuäitak mättʼted päärnaid ođđ saaʹnid. Uʹčteeʹl vuäitt saǥstõõllâd mättʼtõõđjivuiʹm ǩeeʹrj hääʹsǩes kaarti pirr leʹbe päärna vuäiʹtte ǩeeʹrjted mainnâz äävâlmkaartâst.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž jåårǥlõõzz lie tuejjääm mättʼtõõttituâjjan (2013-2014) Sääʹm škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur mättʼtõõđi sij uʹčteeʹlen (Tiina Sanila-Aikio). Merja Fofonoff lij tääʹrǩstam ǩeeʹrjtemvueʹjj.

Kaart Stephen Cartwright.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-288-9.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaOuddpeâmmVueʹllškooulOuddpeâmmOudd- da alggmättʼtõsSääʹmm nuʹbben ǩiõllânSääʹmm jieʹnnǩiõllânSääʹnnǩeeʹrj da ǩiõllmättǩeeʹrj
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2015
  • Heather Amery

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid