Saamelaiskäräjät ehdottaa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden toteuttamisohjelman valmistelua

Saamelaiskäräjät lausui Lapin hyvinvointialueen strategialuonnoksesta. Saamelaiskäräjät ehdottaa, että saamenkielisten palveluiden toteuttamisohjelma liitettäisiin osaksi strategiaa.

Saamelaiskäräjät tuo lausunnossaan esiin huolen siitä, ettei esitetyssä hyvinvointialueen strategialuonnoksessa tuoda tarpeeksi hyvin esiin hyvinvointialueen strategisia tavoitteita suhteessa saamelaisväestöön. Luonnoksessa ei myöskään tule esiin muut hyvinvointialueen lakisääteiset vastuut, kuten muun muassa velvoitteet suhteessa saamelaisten kielellisiin oikeuksiin tai se, miten hyvinvointialue aikoo niitä strategisesti toteuttaa.

Saamelaiskäräjien mielestä strategiassa olisi pitänyt selkeämmin tuoda esiin strategiset tavoitteet ja toimet, jotka linjaavat hyvinvointialueen näkemyksiä saamelaisia koskevissa kysymyksissä.

Kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa

Lapin hyvinvointialueen strategiassa tulee huomioida kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Saamelaiskäräjät ehdottaa siksi strategiaan tarkempaa, ylemmän tason linjausta siitä, miten hyvinvointialue aikoo turvata palvelut saamelaisille, huomioida saamelaisväestö strategiassa ja edistää saamelaisia koskevia palveluita.

Siksi Saamelaiskäräjät ehdottaa, että strategiaan lisätään seuraava lause:

Saamelaisten lainsäädännöllinen asema, kulttuuri-itsehallinto, kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja saamenkielisten palveluiden saatavuuden turvaaminen otetaan asianmukaisesti huomioon hallinnossa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden järjestämiseen toteuttamissuunnitelma

Saamelaiskäräjät esittää, jotta strategia olisi tehokas ja vaikuttava saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tuottamisen ja edistämisen kannalta, tulisi strategiaan sisällyttää saamenkielisten palveluiden toteuttamisohjelma.

Saamenkielisten palveluiden toteuttamisohjelma kokoaisi saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluita koskevia toimenpiteitä. Se toimisi myös strategian toteutumisen valvontamekanismina ja tukisi saamelaisia koskevaa strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Saamelaiskäräjät näkee, että erillinen toteuttamisohjelma on välttämätön, jotta hyvinvointialue sitoutuu saamelaisten palveluiden toteutumiseen ja edistämiseen. Saamelaiskäräjien kokemuksen mukaan saamelaisiin kohdistuvien toimenpiteiden toteuttaminen jää yksittäisten työntekijöiden varaan, jos toimenpiteistä ei ole erillisiä mainintoja strategisissa asiakirjoissa. Esityksen mukaan toteuttamisohjelma toimisi ohjaavana asiakirjana päättäjille ja valmistelijoille.

Saamelaiskäräjät tukee ehdotettuja linjauksia

Saamelaiskäräjät on tyytyväinen strategialuonnoksen saamelaisia koskeviin merkintöihin, vaikka kaipaa tarkempia esityksiä saamelaisia koskevista laajemmista tavoitteista. Lisäksi Saamelaiskäräjät on tyytyväinen siihen, että strategiassa on maininta saamenkielisten palveluiden kehittämistyöstä, saamenkielisestä viestinnästä, linjauksista koskien hyvinvointia ja saamenkielisestä henkilöstöstä. Saamelaiskäräjät kannattaa esitettyjä kirjauksia.

Lue Saamelaiskäräjien lausunto Lapin hyvinvointialueen strategialuonnoksesta

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
puh. 040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Sosiaali- ja terveyssihteeri
puh. 010 839 3128 / 040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
Saamen kieliturvasihteeri
puh. 010 839 3124 / 040 707 5626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia