Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Lääʹdd Sääʹmtegga 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) noorââtt täʹbbe 20.9.2023 Kiirunast tiuddsåbbra, koʹst SPN saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹdd Sääʹmtegga puõʹtti 16 määnpââjas da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjest Tuomas Aslak Juusost šâdd SPN saaǥǥjååʹđteeʹjj. Seämma pooddâst še SPN nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse. 

Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeivuõttpââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj da SPN puõʹtti saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso listtad jm. Sääʹmvuuʹd konkreettlaž raajjcõgldõõzzi tobdstummuž da raajjõhttsažtuâjjorgaan vuâđđummuž, alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuž ÕM kruuggâst di säʹmmlai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuž EU:st.  

– Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz tuâjj lij samai vääžnai, ǥu SPN koordinâstt säʹmmlai beäʹl välddmõõžžid õhttsaž kõõččmõõžžin di aaʹššin, kook kueʹsǩǩe säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso. 

SPN kuʹǩesäiggsânji täävtõssân liâ leämmaž jm. säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj pueʹrummuš di tâʹvvjânnmallaž sääʹmsuåppmõõžž ooudâsviikkmõš. Lââʹssen SPN lij leämmaž vääžnai roolâst sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tåimmʼmõõžž koordinâsttmõõžžâst. SPN veekk ooudâs še jeeʹres raajid râstldeei sääʹmhaʹŋǩǩõõzzi teâuddjummšid. SPN vuâlažvuõđâst liâ jeeʹresnallšem luʹvddkååʹdd, kooi tuâjj čiŋlmââvv kuäʹssaǥ ääiʹjpoddsaž säʹmmlaid kuõskki teemaid.  

SPN lij Taarr, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, koʹst še Ruõššjânnam sääʹmorganisaatio vuässâʹtte õhttsažtuõjju taʹrǩǩõõllʼjen. SPN tiuddsåbbsest suåvtõõzz eeʹttǩeeʹj kooum Tâʹvvjânnmest da Ruõššjânnmest noorâʹtte õõutsâjja uuʹccmõsân õõutvuâra eeʹjjest. Jiijjâs tåimmʼmõõžžâst SPN ǩiččlââtt viikkâd ooudâs jeeʹres Tâʹvvjânnmin åårrai Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž õhttsažtuâj da tõt ǩiõttʼtââll aaʹššid, kook kuõskte säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji. SPN eeʹttkâstt še Tâʹvvjânnmi vuuʹdest jälsteei säʹmmlaid täujja ouddm. meeraikõskksaž õhttvuõđin.  

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad kõskkvuõđstes eeʹttǩeeʹjid SPN õõut vaalpâjja vuârstes, da jooʹtti vaalpââʹjest eeʹttǩeeʹjen liâ: Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto, Pirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff da Niko Valkeapää. 

Saaǥǥjååʹđteeivuõđ seerdeen še SPN vaaldâšm håiddmõš serddai Sääʹmtegga Lääʹddjânnmest, da tõʹst vaʹsttad Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹššipiisar.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka-Saara Arttijeff 
Meeraikõskksaž aaʹššipiisar 
050 574 7629 
inka.saara.arttijeff@samediggi.fi 

Liiŋk: 

www.samediggi.fi 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs | samediggi.fi  


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz