Vueʹppes sääʹmǩiõllsai neʹttkääzzkõõzzi raajjʼjid  õlmstââʹttet 14.3.2023

Kuvassa luminen tunturimaisema, jossa puut ovat lumen peitossa.

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -säimmaz tuâjj-joukk õlmstâtt 14.3.2023  vueʹppesǩeeʹrj ’Siula – kohti laadukkaita saamenkielisten palveluita’. Ǩeʹrjj lij ǩeeʹrjtum lääddas da tõn vuäitt lookkâd notta Sääʹmteeʹǧǧ seeidain Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille.

Ǩeʹrjj taʹrjjad vasttõõzzid tõõzz, mâiʹd sääʹmǩiõllsai neʹttkääzzkõõzzid raajjmõõžž altteei organisaatio da äʹšštobddi leʹčči pueʹrr da vääžnai tieʹtted. Jurddjen lij  älšmâʹtted da vueʹleed kõddâz sääʹmǩiõllsai neʹttkääzzkõõzzi raajjma da õõudummša. Ǩeeʹrj ǩeeʹrjteeʹn jurddjen lij leämmaž’mâiʹd leʹččiǩ jiõčč haaʹlääm tieʹtted, ko alttiiǩ tuejjummuž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzivuiʹm’ Tuâjj-joouk vuäzzla lie âânnam äuʹǩǩen jiijjâs ǩiõččlâsttmõõžžid ǩeeʹrjest, da nuʹtt tõt âânn seʹst ânnsallaš teâđ sääʹmǩiõllsai seiddõõzzi raajjma da õõudummša. Vueʹppesǩeeʹrj juuʹrdet peeiʹvted da tuâjj-joukk tuäivv lookkjin vueʹppesǩeeʹrjest maacctõõzz.

Sääʹmteeʹǧǧest sääʹm ǩiõllstaanpiisren tuejjeei Anne Kirste Aikio lij toiʹmmjam Mii ovttas -säimmaz jåttʼteeʹjen. Aikio lij leämmaž mieʹldd še ǩeʹrjjtuâjj-jooukâst aalǥ rääʹjest da son tuâtt, što sääʹmǩiõllsai neʹttkääzzkõõzzi õõuʹdeemtuõjju lij jõnn tarbb. – Sääʹmǩiõllsa neʹttäʹššeemvueiʹttemvuõđ lie occanj da tuäivam, što tät  vuäppes älšmâtt määŋgaid veʹrǧǧniiʹǩǩid viikkâd kääzzkõõzzeez õõudâs sääʹm ǩiõll-lääʹjj meâldlânji da vuäppaz tuärjain, särnn Aikio.

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio.

Meersažǩeʹrjjpõõrt Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -haʼŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Niko Partanen vuäinn, što Mii ovttas -säimmsest lij šõddâm ođđnallšem da tääʹrǩes joukk, koʹst leäʹp vuäittam õõutsââʹjest mättjed jäänab tõn pirr, mõõn nallšem tuâj kååʹtt koinn organisaatioin tuejjeet.

Meersažǩeʹrjjpõõrt Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -haʼŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Niko Partanen.

Kelast vuällamvuõttäʹšštobddjen tuejjeei Raila Äijö peäʹlstes kägg miârkteei äʹššen õuʹdde, što käunnai sääimas, koʹst vueiʹtet jueʹǩǩed vuäinnmõõžžid tuâjast di vuäǯǯad tuärj tuõjju. Son tuäivv, što ååʹn õlmstõttum vueʹppes smeʹllkâtt jeeʹres organisaatioid tuõjju di vuässõõttâd še Mii Ovttas –säimmaz toiʹmmjummša.

Kela vuällamvuõttäʹšštobddi Raila Äijö.

Mii ovttas-sääimas

Sääʹmteʹǧǧ lij jåttʼtam eeʹjj 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä veʹrǧǧneǩsäimmaz, koonn jurddjen lij õõuʹdeed veʹrǧǧniiʹǩǩi taʹrjjeem sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid.  Säimmaz tueʹǩǩen lij Kela jäʹrjstem räidd neʹtt-tuâjjpääjain sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi õõudâsviikkmõõžžâst. Säimmaz jurddjen lij taʹrjjeed verddsõstuärj da saǥstõõllâmvuâla sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi ääiʹjpoddsaž aaʹššid. Veʹrǧǧneǩsääimas lij jurddum da äävai pukid riikkvaaldâšm, pueʹrrvââjjamvuuʹdi da kooʹddi äʹšštobddjid da tuâjjlaid di kuälmad sektoor toiʹmmjeeʹjid.

Lââʹssteâđhttps://samediggi.fi/mii-ovttas

Anne Kirste Aikio
Sääʹm ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar, Sääʹmteʹǧǧ
marko.marjomaa@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz