NEKK noveʹllnorldõk 1

Jávrri-Juhán Niillas (Niilo Aikio), 2016
23,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (106 kpl)

Ooudaskovvõs

Nekk -nõmmsaž sääʹmpäärna päʹrnn- da nuõrrvuõđ šõddmõõžž lie 1940-50-lååǥǥain. Sääʹmpiârri tuõttjieʹllem lij vuâđđan ǩeeʹrj 25 novella. Piâr jeäll kueʹllšeellmõõžžin da mieʹcstummšin uʹcc tuõddârsiidâst. Piârrǥa koʹlle Jounn-eʹčč, Eʹll-jeäʹnn da veäʹlkõs Nekk-päʹrnn, kååʹtt lij mieʹldd juõʹǩǩnallšem tuejain, håʹt ij pâi leʹčče suu mieʹldd åårrmõʹšše ni tarbb. Nääiʹt puõʹtti meäʹccooumaž mättai puk tääidaid da teâđaid, koid son Sääʹm mieʹccååraš ooumžen puõʹttivuõđâst taarbaš.

Sääʹmǩeʹrjjneǩ Niilo Aikio lij jiõčč jeällam ǩeeʹrj Neekk nalla päʹrnn- da nuõrrvuõđâs Polmakjääuʹr meäʹccsiidâst tõn-a seämma äiʹǧǧpââʹjest da son tåbdd puârast ǩeeʹrjes jieʹllempirrõõzz. Ǩeʹrjjneʹǩǩen son lij pâsttam jeällted tuâlʼjõžjeällpaaiʹǩid da jieʹllemvueʹjjid. Eunnai da soojjlõs ǩiõlines son pââʹjad mij čõõʹlmi õuʹdde ååskteʹmes da jieʹrštõʹtti šõddmõõžžid, kook ǩeäʹsse mieʹldez, ǥo lie nuʹt jiijjâsnallšemvuõttsa di tuõđmeâlddsa. Kueʹllšeeʹllma da mieʹcstummša di žeeʹvet-tallu kuulli tuejai pirr Aikio mušttal jiijjâs jieʹllem vuâđald tääʹrǩeld di äʹšštobddmõõžžin.

Karttčeäʹppneǩ Marketta Nilsen lij pirstam juõʹǩǩ noveeʹll šõddmõõžž čeäppõsvuäinnmõõžž pääiʹǩ. Täävtõssân lij veäʹǩǩted nuõrr lookki vuäjjad Neekk maailma da aiccâd, mõõn jieʹreš da hääʹsǩes aaʹššid nuõr silttee hoʹhssjed tuäʹresbieʹllpaaiʹǩin še. Ǥu ooumaž lij hoʹhssjeei da pueʹrnalla teâttvuâppai, son ij õõst âʹǩǩšõõvvâd.

Ǩeeʹrj looǥǥeen lookki lauʹǩǩad Neekk mieʹldd nåkam äigga da maailma, mii ij teänab tän poddsaž Sääʹmest leäkku kaunnâmnalla.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-341-1.

ǨeerjlažvuõttTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulPââibužškoouliSääʹmm jieʹnnǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2016
  • Jávrri-Juhán Niillas (Niilo Aikio)

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid