Jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkåʹdd

Jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkåʹdd ǩiõttʼtââll säʹmmlai vuõiggâdvuõđid, jieʹllemvuõʹjjid da kulttuurääʹrb di sääʹm dommvuuʹd pirrõõzz da mäddâânnmõõžž kuõskki aaʹššid. Luʹvddkåʹdd valmštââll täid teemaid kuõskki Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzid, aalǥtõõzzid, ciâlkmid di jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid. Luʹvddkåʹdd tåimm Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz vuâllsažvuõđâst.

Luʹvddkådda tuåimmpââʹj 2024–2027 kuulli vuäzzla da väärrvuäzzla:

Vuäzzla

Nilla Tapiola, saaǥǥjååʹđteei
Marko Katajamaa, väärrsaaǥǥjååʹđteei
Veikko Feodoroff
Marjaana Aikio
Kirsti Saijets
Armi Palonoja
Nils-Johan Labba

Väärrvuäzzla

Anni-Sofia Niittyvuopio
Teija Tamminen
Heidi Hänninen
Jan Saijets
Kaisu Nikula
Nilla Hirvasvuopio
Piera-Matti Ruotsala

Tuâjaid kooll:

  • Valmštõõllâd vaalpââʹj ääiǥas säʹmmlai vuõiggâdvuõtt-, jieʹllemvueʹǩǩ-, kulttuuräʹrbb- da pirrõspoliittlaž prograamm njoonaštäävtõõzzineez. Prograammâst meärtõõlât luʹvddkååʹdd tåimmsueʹrj vääžnmõs täävtõõzz da tååim vaalpâjja da tõt tuärjjad Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj tåimmamprogramm čõõđviikkmõõžž;
  • valmštõõllâd eʹtǩǩõõzzid, aalǥtõõzzid, ciâlklmid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj, jieʹllemvuõʹjjid, aunnsallaž kulttuurääʹrb da aaunâsteʹmes kulttuurääʹrb di säʹmmlai dommvuuʹd pirrõõzz da mäddâânnmõõžž;
  • tueʹjjeed õhttsažtuâj čõõnâsjoouki da veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm;
  • viikkâd ooudâs sääʹm vuõiggâdvuõttsâjja õhttneei tâʹvvjânnmallaž sääʹmõhttsažtuâj;
  • viikkâd ooudâs säʹmmlai vuõiggâdvuõttsâjja õhttneei, jieʹllemvueʹǩǩ-, materiaalʼlaž kulttuuräʹrbb- da pirrõsaaʹššid kuõskki tuʹtǩǩeemtoiʹmmjummuž di
  • håiddad jeeʹres tåimmsuârggses kuulli tuâjaid.

Jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjen tåimma Sääʹmteeʹǧǧ lääʹǩǩpiisar, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar, pirrõspiisar di jieʹllemvueʹǩǩpiisar.