Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto vetoaa saamenkielisten sote-palveluiden turvaamisen puolesta

Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto vetoaa muun muassa vuodeosastotoiminnan, palveluasumisen ja saamenkielisten palveluiden puolesta. Kirjoitus julkaistiin Lapin Kansassa 17.4. 

Lapin hyvinvointialue (Lapha) päättää pian talouden sopeuttamistoimista. Suunnitelmat vuodeosastotoiminnan supistamisesta uhkaavat johtaa kohtuuttomiin matkoihin palvelujen perässä. 

Molemmissa aluehallitukselle esitetyissä skenaarioissa vuodeosasto lakkautettaisiin Utsjoen terveyskeskuksesta ja toisessa lisäksi Muonio-Enontekiöltä. Osastojen tilalle tulisi yhdistelmäpalvelu. Myös Ivalon vuodeosaston kapasiteettia heikennettäisiin. 

Vuodeosastotoiminnalla on Lapissa tärkeitä tehtäviä, joiden jatkuvuus on turvattava siten, että tarvittavat palvelut toimivat ympärivuorokautisesti ja lähellä ihmistä. Vaikka kotiin vietävien palvelujen ja ennaltaehkäisevän työn painopisteen kasvattaminen on hyvä tavoite, niiden toteutus vaatii merkittävää panostusta erityisesti saamenkieliseen henkilöstöresurssiin. Pitkistä välimatkoista johtuen voi tietyissä tilanteissa olla turvallisempaa, että asiakas on kodin sijasta sote-toimipisteessä. 

Samaan aikaan suunnitellut ympärivuorokautisen palveluasumisen heikennykset voisivat johtaa siihen, että apua tarvitsevat joutuisivat odottamaan palvelua kohtuuttoman pitkään, lähtemään palvelun perässä kohtuuttoman välimatkan päähän tai jäisivät ilman palvelua. Muutosten vaikutuksia saamenkielisen henkilöstön määrään tai kasvaviin matkakustannuksiin ei ole arvioitu. 

Vuodeosastotoimintaa tai ympärivuorokautista palveluasumista ei pitäisi supistaa ilman riittävää vaikutusten arviointia ja ennen kuin on varmuus korvaavista palveluista ja siitä, että ne toimivat suunnitelmien edellyttämällä tavalla. Aluepäättäjien vastuulla on huolehtia, ettei turvattomuuden tunne lisäänny ja että palvelut ovat saatavilla yhdenvertaisesti, myös saamen kielellä. 

Saamelaisten kotiseutualueella pitäisi ennemmin parantaa kuin karsia asumispalveluja. Esimerkiksi Inarin ja Sodankylän pohjoisosiin on pitkään kaivattu saamenkielistä ja kulttuurin mukaista palveluasumista, jotta matka palveluasumiseen olisi kohtuullinen. 

Muutosten keskellä on tärkeää muistaa, että saamenkielisiä sote-palveluja on eri selvitysten mukaan saatavilla puutteellisesti, ne toteutuvat sattumanvaraisesti ja voivat olla riippuvaisia yksittäisistä työntekijöistä. Tällöin pienetkin muutokset palvelurakenteeseen voivat vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen. 

Lapin aluepäättäjien on tärkeää tunnistaa, että saamenkielisissä palveluissa ei ole sopeuttamisvaraa, vaan palvelujen eteen on tehtävä jatkossakin hartiavoimin töitä, jotta ne toteutuisivat yhdenvertaisesti. 

Pirita Näkkäläjärvi, Leo Aikio ja Tuomas Aslak Juuso 
Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia