Saamelaiskäräjät esittää sosiaaliturvaa käsittelevän työryhmän asettamista

Saamelaiskäräjät antoi lausunnon sosiaaliturvauudistuksesta. Saamelaiskäräjät lausui perinteisten elinkeinojen harjoittamisen turvaamisesta, saamelaisten kielellisten oikeuksien varmistamisesta, saamelaislasten, -nuorten ja -perheiden aseman vahvistamisesta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Saamelaiskäräjät esittää, että sosiaaliturvakomitean työn tueksi asetetaan saamelaisten sosiaaliturvaa käsittelevä työryhmä. Lisäksi Saamelaiskäräjät nostaa esille tarpeen käydä sosiaaliturvauudistuksesta Saamelaiskäräjälain 9. pykälän mukaiset neuvottelut.

– Sosiaaliturvaa uudistettaessa saamelaiset tulee huomioida alkuperäiskansana. Saamelaisten kulttuuriperintö ja alkuperäiskansaidentiteetti on turvattava lainsäädännön asettamien velvoitteiden ja ihmisoikeuselinten antamien suositusten mukaisesti, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Päätöksenteko tarvitsee riittävää ja oikeaa tietoa saamelaisten elinoloista

Sosiaaliturvauudistuksen valmistelun tulee pohjautua riittävään ja oikeaan tietoon saamelaisten elinoloista. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) sopimusta valvova komitea suositti Suomea vuonna 2021 parantamaan tiedonkeruujärjestelmäänsä. Paremman tiedonkeruujärjestelmän avulla olisi mahdollista tunnistaa ryhmät, jotka ovat muita heikommassa asemassa käyttäessään taloudellisia, sosiaalisia, ja sivistyksellisiä oikeuksiaan.

Poronhoitajien sijaisapulain uudistaminen on merkittävä osa saamelaisperheiden sosiaaliturvaa

Lapsiperheiden sosiaaliturvan uudistamisen lähtökohtana on lapsen etu. Saamenkielisen ja kulttuurinmukaisen varhaiskasvatuksen laatu ja saatavuus on olennaista saamelaislasten oikeuksien toteutumiseksi. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tulee edistää perinteisiä elinkeinoja harjoittavien perheiden osalta esimerkiksi poronhoitajien sijaisapulainsäädäntöä uudistamalla. Sosiaaliturvaa kehittämällä on mahdollista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

– On tärkeää, että sosiaaliturvajärjestelmä tukee tasavertaista vanhemmuutta myös perheissä, joissa harjoitetaan perinteisiä elinkeinoja. Perhe-etuuksien toimivuutta on tarkasteltava ja parannettava muun muassa perinteisessä elinkeinossa toimivan vanhemman osittaisen vanhempainvapaan soveltamisen osalta, Koivisto toteaa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on huomioitava sosiaaliturvauudistuksessa

Saamelaiskäräjät nostaa esille ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisväestöön. Ympäristöolosuhteiden ja kasvillisuuden muutokset muuttavat saamelaisten elinoloja ja lisäävät onnettomuuksien riskiä. Perinteisten elinkeinojen taloudellinen kannattavuus vaihtelee vuosittain yhä enemmän muuttuvan ilmaston vuoksi.

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Kaisa Ruokojärvi
ma. sosiaali- ja terveyssihteeri
040 570 8457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaali- ja terveyssihteeri
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Valtioneuvosto asetti maaliskuussa 2020 parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta kahden eduskuntakauden kestävälle toimikaudelle. Komitea julkaisi työstään välimietinnön 16.3.2023. Komitea esitti välimietinnössään toimenpiteitä lasten ja perheiden sosiaaliturvaan, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviin etuuksiin, työttömyysturvaan, opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen, asumisen tukiin, toimeentulotukeen, etuus- ja palvelupolkuihin sekä sosiaaliturvan toimeenpanoon ja digitalisaatioon. Saamelaiskäräjät jätti lausuntonsa 23.5.2023.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia