Saamelaiskäräjät nimesi edustajat Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan

Saamelaiskäräjät nimesi kokouksessaan 13.4.2022 Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Saamelaiskäräjät painotti valinnassa erityisesti alueellista ja eri kieliryhmien edustusta ja otti huomioon Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston jo tekemät päätökset.

Saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen Varajäsen
Marko Tervaniemi Iiris Mäenpää
Klemetti Näkkäläjärvi Anne Maria Näkkäläjärvi
Terhi Harju Tauno Ljetoff
Petra Magga-Vars Inga Koivisto
Ristenrauna Magga Pirita Näkkäläjärvi

Saamen kielen lautakunnan tehtävä on ottaa kantaa, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Lautakunta myös arvioi saamenkielisten palvelujen tarvetta, saatavuutta ja laatua. Selvitysten perusteella lautakunta tekee aluehallitukselle ehdotuksia saamenkielisten palvelujen ja palveluketjujen sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksien ja kielitaidon kehittämiseksi.

Saamelaiskäräjien kokous päätti myös kirjeen toimittamisesta Lapin hyvinvointialueelle koskien saamen kielen lautakunnan asettamista. Kirjeessä Saamelaiskäräjät muistuttaa, että myös Lapin hyvinvointialueen on omalta osaltaan kannettava vastuuta kaikkien Suomen saamelaisten kieliryhmien ja eri alueiden edustuksesta. Samoin Saamelaiskäräjät muistuttaa, että hyvinvointialueen valtuuston on lautakunnan jäsenten valinnassa huomioitava lain vaatimukset koskien mm. lautakunnan jäsenten saamenkielisyyttä.

Lain mukaan lautakunnan jäseniksi voidaan valita vain saamenkielisiä henkilöitä ja jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen valitsemia niin, että kyläkokous voi valita vähintään yhden henkilön.

Saamelaiskäräjät toivoo, että kaikki lautakuntaan jäseniä nimeävät osapuolet otetaan jatkossa mukaan kaikkiin keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka koskevat lautakunnan kokoonpanoa.

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää Lapin hyvinvointialueen palveluja yhteistyössä niin, että saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä. Sote-uudistuksen päätavoitteena on palvelujen yhdenvertainen toteuttaminen. Saamelaisten osalta tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että saamelaiset saavat palveluja omalla kielellään ja saamelainen kulttuuritausta huomioidaan. Alkuperäiskansa saamelaisten terveys ja hyvinvointi on koko Lapin hyvinvointialueen yhteinen asia.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia