Saamelaiskäräjät pyytää nimeämisehdotuksia saamelaisen ilmastoneuvoston jäseniksi

Saamelainen ilmastoneuvosto asetetaan tukemaan saamelaisen perinteisen tiedon huomioon ottamista ilmastopolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa. Saamelainen ilmastoneuvosto koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja enintään kymmenestä jäsenestä. Vähintään puolet ilmastoneuvoston jäsenistä on oltava saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita. Saamelaiskäräjät valmistelee ehdotuksen ilmastoneuvoston kokoonpanoksi saamelaisen perinteisen tiedon haltijoiden osalta.

Saamelaiskäräjät pyytää saamelaisyhteisöltä ehdotuksia saamelaisen perinteisen tiedon haltijoista saamelaiseen ilmastoneuvostoon. Ehdotuksia pyydetään mahdollisimman monialaisesti eri saamelaiselinkeinojen ja –kulttuurin osaajista, eri ikäryhmien ja sukupuolien edustajista, pohjoissaamen, koltansaamen ja inarinsaamen kielialueilta saamelaisten kotiseutualueen eri osista. Ehdottaa voi yhtä tai useampaa henkilöä. Nimeämisehdotus tulee perustella.

Nimeämisehdotuksia pyydetään 21.5.2023 mennessä sähköpostitse info@samediggi.fi tai postitse Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Ehdotuksesta tulee ilmetä oma nimi sekä ehdotetun henkilön yhteystiedot ja tieto hänen suullisesta suostumuksestaan ehdokkuuteen.

Saamelainen ilmastoneuvosto

Saamelainen ilmastoneuvosto on riippumaton asiantuntijaelin, jossa tulee olla edustettuna saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita sekä edustus keskeisiltä tieteenaloilta. Saamelaisesta ilmastoneuvostosta säädetään uuden ilmastolain (423/2022) 21 §:ssä ja lain nojalla annetussa asetuksessa (435/2023). Valtioneuvosto asettaa saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenenä voi toimia enintään kaksi toimikautta peräkkäin. Saamelaisen ilmastoneuvoston jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 3 000 euroa ja jäsenen 1 500 euroa.

Saamelainen ilmastoneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ilmastopolitiikan suunnitelmista saamelaiskulttuurin edistämisen osalta ja se voi suorittaa muitakin ilmastonmuutokseen sekä saamelaisten kulttuuriin ja oikeuksiin liittyviä tietopohjan tuottamista koskevia tehtäviä. Saamelainen ilmastoneuvosto päättää kokouksistaan ja toiminnastaan itsenäisesti ilmastolain ja valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Elimen käytännön toiminnasta ei ole aiempaa kokemusta.

Saamelaisen ilmastoneuvoston perustamista suositeltiin vuoden 2021 Suomen arktisen politiikan strategiassa. Saamelaisen ilmastoneuvoston perustamista esitettiin myös SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen loppuraportissa. Ilmastonmuutos on selvästi havaittavissa saamelaisten kotiseutualueella.

Saamelaiskäräjien vaalikauden keskeinen tavoite toteutuu

Saamelaisten perinteisten elinkeinojen tukeminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaikin keinoin on keskeinen Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 tavoite.

– Saamelaisen ilmastoneuvoston perustaminen on ollut Saamelaiskäräjien vaalikauden kärkitavoite. Iloitsen suuresti, että voimme nyt pyytää saamelaisilta nimeämisehdotuksia ilmastoneuvostoon, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Osaltaan ilmastoneuvosto on keino vastata ilmastonmuutoksen saamelaiskulttuurille tuomiin haasteisiin. Tämä uusi elin vahvistaa saamelaisten osallisuutta Suomen ilmastopolitiikassa, sanoo vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär.

Saamelaiskäräjät kokoaa nimeämisehdotuksensa saamelaisen perinteisen tiedon haltijoiksi saapuneiden ehdotusten pohjalta. Tavoitteena on, että saamelainen ilmastoneuvosto asetettaisiin ensimmäiselle nelivuotiskaudelleen kesän 2023 aikana. Jäsenten osaamisen ja taustan osalta pyritään monipuoliseen sekä tasapainoiseen kokoonpanoon. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta tulee olla vähintään yksi edustaja.

Saamelaisen ilmastoneuvoston jäsenten haku käynnistyi – Ympäristöministeriö

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Tiina Lovisa Solbär
vs. ympäristösihteeri
050 5999 725
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Kuva: Ville Fofonoff


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia