Poronhoitajien sijaisaputuntien määrän laskeminen vuonna 2024 ristiriidassa Orpon hallitusohjelman kirjauksien kanssa

Saamelaiskäräjät vetosi avoimella kirjeellä eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajiin poronhoitajien sijaisaputuntien määrän nostamiseksi riittävälle tasolle. Saamelaiskäräjät toi kirjeessään esille myös nykyisen poronhoitajien sijaisapulainsäädännön heikentävän sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämistä.

Vuonna 2024 poronhoitajien sijaisaputuntien määrä on laskettu 130 tuntiin. Sijaisaputuntien matala taso johtuu niihin varatun määrärahan riittämättömyydestä. Edellisvuonna 2023 Sosiaali- ja terveysministeriö nosti poronhoitajien sijaisaputuntien määrää loppuvuodesta lisämäärärahan avulla 150 tunnista 175 tuntiin. Useina aiempina vuosina sijaisaputuntien määrä on viimeistään lisämäärärahalla nostettu 200 tuntiin vuodessa. Saamelaiskäräjät huomautti, että poronhoitajien sijaisaputuntien määrän laskeminen on ristiriidassa pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjauksen kanssa, sillä siinä todetaan, että lomituspalvelut säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. 

– Saamelaiskäräjät on jo aiempina vuosina useaan otteeseen tuonut esille poronhoitajien sijaisapuun budjetoidun määrärahan tason olevan riittämätön ja esittänyt sijaisaputuntien määrän nostamista vastaamaan nykyistä todellista tarvetta. Poronhoitajien sairauden ja tapaturmien varalta käytettävissä olevien sijaisaputuntien määrä tulisi nostaa vähintään 300 tuntiin vuodessa, sanoo Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Leo Aikio. 

Poronhoitajien sijaisapulainsäädäntöä tulee päivittää poronhoitajien yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sijaisapua poronhoitajille esimerkiksi raskausvapaan tai vanhempainvapaan ajalle ja siten heikentää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut, että poronhoitajat ovat muiden maatalousyrittäjien tavoin vastuussa eläinten hyvinvoinnista, eikä tätä velvollisuutta voi laiminlyödä esimerkiksi vanhempainvapaan, varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisen keston ajan.  

Poronhoito on sekä fyysisesti että henkisesti kuormittava ammatti. Vuodenaikojen mukaisten sääolosuhteiden ennustettavuus on aiempaa haastavampaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Ilmaston lämpenemisen ja sääolosuhteiden muuttumisen myötä poronhoitajien työolosuhteet muuttuvat yhä vaarallisemmiksi ja vaativimmiksi, ja siten elinkeinon harjoittamismahdollisuudet yhä epävarmemmiksi. Sijaisapu on yksi tärkeä työkalu, jolla voidaan tukea poronhoitajan fyysistä ja psyykkistä jaksamista, terveyttä sekä toimintakykyä raskaassa työssä. 

Nykyinen lainsäädäntö tulisi päivittää edistämään hallitusohjelman tavoitetta naisten aseman parantamisesta, perhevapaiden ja hoivavastuun tasaisemmasta jakaantumisesta sekä työhyvinvoinnin parantamisesta, jatkaa Aikio. 

Lisätietoja:

I varapuheenjohtaja
Leo Aikio
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

elinkeinosihteeri
Laura Olsén-Ljetoff
040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi

ma. sosiaali- ja terveyssihteeri
Kaisa Ruokojärvi
040 570 8457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi

Lisätietoja Saamelaiskäräjistä:  

Saamelaiskäräjät on saamelaisten edustuksellinen itsehallintoelin Suomessa. Omalla lailla (L974/1995) perustettu Saamelaiskäräjät turvaa toiminnallaan saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilymisen ja kehittämisen. Saamelaiskäräjät suunnittelee ja toteuttaa saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa sekä valvoo ja edistää saamelaisten oikeuksia ja elinoloja.  

Linkki avoimeen kirjeeseen. 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia