Porotuholain mukaiset korvaukset poronhoitovuoden 2021–2022 tuhoista tulee maksaa poronhoitajille 

Saamelaiskäräjät on aloittanut neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön kanssa porotuholain toimeenpanon mukaista valmistelua koskien. Saamelaiskäräjien mukaan laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021–2022 tilanne täyttää lainsäädännössä korvauksen perusteeksi asetetut kriteerit.

– Saamelaiskäräjät vaatii, että porotuholain mukaiset korvaukset poronhoitovuonna 2021–2022 aiheutuneista vahingoista maksetaan oikeudenmukaisesti niille poronhoitajille, jotka ovat vahinkoa kärsineet – myös niissä paliskunnissa, joissa on ollut ylilukua. Tätä näkemystä tukee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuore ratkaisu kumota ELY-keskuksen päätökset hylätä porotuholain mukaisten vahinkojen korvaushakemukset Näkkälän paliskunnan poronhoitajien osalta talven 2019–2020 tuhoja koskien, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Poronhoitovuonna 2021–2022 saamelaisten kotiseutualueen poronhoitajat kohtasivat lyhyen ajan sisään jo toisen poikkeuksellisen haastavan talven. Laidunolosuhteet maan päälle jäätyneen lumikerroksen ja homeen pilaamien laitumien vuoksi alkoivat monissa alueen paliskunnissa muodostua erittäin vaikeiksi jo syystalvella 2021.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti maaliskuun alussa 2022, että Luonnonvarakeskus (Luke) laatii selvityksen talven 2021–2022 olosuhteista poronhoitoalueella, sen jälkeen, kun viisi saamelaisten kotiseutualueen paliskunnista olivat tehneet tiedoksiannon maa- ja metsätalousministeriölle poikkeuksellisista lumi- ja luonnonolosuhteista. Myös Saamelaiskäräjät kävi ministeriön kanssa neuvottelut asian tiimoilta, ja vetosi silloiseen maa- ja metsätalousministeri Leppään porokuolemien ennaltaehkäisemiseksi ja porovahinkolain mukaisen menettelyn käynnistämiseksi avoimella kirjeellään.

Luke totesi selvityksessään, että lumen kova ja jäinen pohjakerros sekä alueen kasvillisuuden korkeat hometoksiinipitoisuudet aiheuttivat vaikeat laidunolosuhteet osassa poronhoitoaluetta talvella 2021–2022. Selvityksessä arvioitiin poikkeuksellisten laidunolosuhteiden ulottuneen yhteensä 19 paliskunnan alueelle. Alue käsittää laajan alan saamelaisten kotiseutualueen paliskunnista sekä erityisesti poronhoidolle varatusta alueesta. Lisäksi näiden 19 paliskunnan alueella hoidetaan yli puolet koko poronhoitoalueen poroista.

Toisin kuin edellisellä kerralla porotuholakia sovellettaessa, Luken selvitystä täydennettiin kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tekemillä tarkastuksilla. Saamelaiskäräjien saamien tietojen mukaan pyyntö tarkastuksien aloittamiseksi kuntiin saapui Lapin ELY-keskukselta vasta maaliskuun lopussa vuonna 2022, ja tarkastukset sekä näytteiden keräys suoritettiin vasta tämän jälkeen.

Saamelaiskäräjien ja maa- ja metsätalousministeriön väliset Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011), eli nk. porotuholain mukaisten korvausten maksamisesta aloitettiin toukokuussa 2023. Neuvottelut jatkuvat elokuussa 2023, kun kaikki tarvittava tieto vahinkojen laajuuden ja korvauksiin tarvittavan määrärahan arvioimiseksi on saatu.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Laura Olsén-Ljetoff
Elinkeinosihteeri
010 839 3123 / 040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia