Puheenjohtaja Juuso: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut osoittavat, että tarvitaan saamelaiskäräjälain uudistus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksensä vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelomerkintöjä koskevissa asioissa. KHO hyväksyi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 37 henkilöä vastoin Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen päätöksiä ja hylkäsi tai jätti tutkimatta yhteensä 124 valitusta. Saamelaiskäräjät kommentoi asiaa julkisten vuosikirjapäätösten perusteella.

Saamelaiskäräjät näkee, että KHO ei edelleenkään täysimääräisesti kunnioita alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta, vaikka YK:n ihmisoikeuskomitea totesi vuonna 2019 ihmisoikeusloukkauksen Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevien KHO:n päätösten osalta sekä velvoitti Suomea korjaamaan loukkaukset ja huolehtimaan etteivät ne enää jatku tulevaisuudessa.

– Saamelaiskäräjät katsoo, että YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen asettamat velvoitteet eivät toteudu, vaikka KHO on ottanut huomioon ihmisoikeuskomitean näkökannat tulkintaperiaatteissaan, ja vaikka lain tulkinnoissa on tapahtunut mahdollisesti tärkeääkin muutosta saamelaisten itsemääräämisoikeuden suuntaan, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Korkeimman hallinto-oikeuden uudet päätökset osoittavat sen, että pysyvä ratkaisu saavutetaan vain muuttamalla saamelaiskäräjälakia, jatkaa Juuso.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan työ on käynnissä ja toimikausi päättyy 15.5.2021.

Taustalla YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen loukkaus

YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut helmikuussa 2019 antamassa ratkaisussaan, että KHO on vuoden 2011 ja 2015 päätöksissään loukannut YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta hyväksyessään saamelaiskäräjien vaaliluetteloon henkilöitä oikeudenvastaisiin kriteereihin perustuen. KP-sopimus on yksi YK:n ihmisoikeussopimuksista, joka on tullut Suomessa sitovana voimaan vuonna 1976.

Ihmisoikeuskomitea on huomauttanut Suomea edelleen oikeudenloukkauksen jatkumisesta vuosien 2011 ja 2015 vaaliluetteloja koskevien KHO:n päätösten purkamatta jättämiseen (7/2019) liittyen. Samalla ihmisoikeuskomitea otti saamelaisten oikeuksia koskevat suositukset nopeutettuun seurantaan, ja Suomen tulee raportoida suositusten täytäntöönpanosta jo maaliskuussa 2022.

KHO on ollut tietoinen päätöksiä tehdessään näistä Ihmisoikeuskomitean huhtikuussa 2021 esittämistä huomioista.

Ainakin osa nyt annetuista päätöksistä kuitenkin jatkaa oikeudenloukkausta, kun KHO katsoo olevansa nykyisen lain voimassa ollessa sidottu pitämään voimassa kerran päättämänsä tapaukset ja jopa laajentamaan niiden vaikutuksen uusiin valituksiin, vaikka tämä johtaisi saamelaisten oikeuksien loukkaamiseen. Samalla oikeuskäytännön epäyhtenäisyys kärjistyy, kun “puhtaalta pöydältä” käsittelyyn tulevissa uusissa tapauksissa KHO kuitenkin nyt noudattaa ihmisoikeuskomitean linjauksia.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia