Saamelaiskäräjät hyväksyi toimintamallin Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä

Saamelaiskäräjien 4/2019 kokous pidettiin 30.10.2019 Inarissa. Kokouksessa Saamelaiskäräjät hyväksyi toimintamallin Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien välisessä yhteistyössä. Lisäksi kokous vakinaisti kuusi virkaa; kolme koulutus- ja oppimateriaalitoimiston ja kolme yleisen toimiston alaisuuteen.

Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät päättivät syksyllä 2017 aloittaa Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisen kehittämisen Metsähallituksen toiminnassa. Akwé: Kon -ohjeet tarjoavat menettelytavan, jolla saamelaisten osallistuminen hankkeiden ja suunnitelmien valmisteluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon voidaan turvata. Ohjeita soveltamalla voidaan prosessin eri vaiheissa tunnistaa ja reagoida saamelaiskulttuurin säilyttämisen kannalta tärkeisiin asioihin ja saamelaisten huolenaiheisiin. Menettelytapa on työkalu tunnistaa ne saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset, jotka Metsähallituksen tulee ottaa huomioon maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.

”Merkittävää toimintamallin päivittämisessä on työryhmätyöskentelyn lisäresurssit, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen prosessin eri vaiheissa sekä viestinnän lisääminen. Lisäksi Saamelaiskäräjät linjasi kokouksessa omia käytäntöjä toimintamallin toimeenpanoon”, sanoo Saamelaiskäräjiä neuvotteluissa edustanut Tuomas Aslak Juuso.

Vapaaehtoisten Akwé: Kon -ohjeiden tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuuden, alkuperäiskansojen luontosuhteen sekä perinteisen tiedon säilyminen, sekä turvata alkuperäiskansan täysipainoinen osallistuminen hankkeiden ja suunnitelmien kaikkiin vaiheisiin, ml. valmisteluun, vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon, toimeenpanoon ja seurantaan.

Suomessa Akwé: Kon -ohjeet on tarkoitettu sovellettavaksi saamelaisten kotiseutualueella toteutettavien sellaisten hankkeiden ja suunnitelmien kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa, jotka voivat vaikuttaa saamelaiskulttuuriin, -elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön.

Saamelaiskäräjille kuusi uutta virkaa

Saamelaiskäräjät perusti koulutus- ja oppimateriaalitoimiston alaisuuteen inarin- ja koltansaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan virat sekä oppimateriaalihankkeiden yleistä suunnittelua vastaavan oppimateriaalisuunnittelijan viran. Lisäksi Saamelaiskäräjät perusti yleisen toimiston alaisuuteen lastenkulttuurikeskuksen toiminnanohjaajan viran, musiikkikeskuksen suunnittelijan viran ja alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen suunnittelijan viran.

Jo vuosien ajan koulutus- ja oppimateriaalitoimiston määräaikaisesti täytetyt tehtävät on rahoitettu valtion talousarviossa vuosittain osoitetulla oppimateriaalimäärärahalla. Oppimateriaalitarpeet ja sen mukana työntekijätarpeet ovat kasvaneet 2000-luvulla saamenkielisen opetuksen laajentumisen sekä 2010-luvulla uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden ja niiden edellyttämän digitaalisen materiaalityön myötä. Tarpeet ovat kasvaneet pysyvästi.

Saamelainen lastenkulttuurikeskus on aloittanut toimintansa Saamelaiskäräjillä vuonna 2004, elokuvakeskustoiminta vuonna 2009 ja musiikkikeskustoiminta vuonna 2010. Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä on määritelty kulttuurikeskusten tehtävät ja palvelusuhteen muoto. Kyseessä olevat tehtävät ovat olleet täytettyinä tähän saakka määräaikaisina virkasuhteina, pisimmillään vuodesta 2004 saakka.

”On selvää, että keskusten toiminnasta on muodostunut kiinteä osa Saamelaiskäräjien tuottamaa kulttuuritoimintaa, eikä keskusten suunnittelijoiden virkasuhteiden määräaikaisuudelle ole enää olemassa lain edellyttämää perustetta. Näin ollen Saamelaiskäräjien vastuu työnantajana edellyttää vakinaisten virkojen perustamista”, kommentoi puheenjohtaja Sanila-Aikio päätöstä.

Lisäksi Saamelaiskäräjät nimesi Aslak Holmbergin Saamelaiskäräjien eettisten ohjeiden toimeenpanoa valvovaan toimielimeen. Saamelaiskäräjät on kokouksessaan 2/2019 hyväksynyt Saamelaiskäräjien eettisen ohjeistuksen. Ohjeistuksen mukaan Saamelaiskäräjille perustetaan erillinen toimielin, joka ohjeistaa ja valvoo Saamelaiskäräjien eettisten ohjeiden toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia