Saamelaiskäräjät vetoaa Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta

Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Lapin liiton hallitus päätti 1. maaliskuuta hyväksyä Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ja esittää, että Lapin liiton valtuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan 17. toukokuuta 2021. Jäämeren radan linjaus pysyy maakuntakaavassa laajasta vastustuksesta huolimatta. Saamelaiskäräjät vetoaa Lapin liiton valtuustoon Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta.

– Lapin liitto pitää kiinni Jäämeren radasta, vaikka ratalinjaus ei sisälly liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vuosille 2021-2032. Nyt olisi aika myös Lapin liiton ottaa huomioon tosiasiat ja luopua linjauksesta, eikä pitää saamelaisia epätietoisina tulevaisuudestaan seuraavaa kahtakymmentä vuotta, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjät ja useat muut tahot ovat useaan otteeseen eri kannanotoissa ja lausunnoissa tuoneet esille vastustavansa Jäämeren radan merkitsemistä maakuntakaavaan edes ohjeellisena. I varapuheenjohtaja Anni Koivisto on osallistunut Saamelaiskäräjien nimeämänä asiantuntijajäsenenä Lapin liiton hallituksen kokouksiin ja tuonut myös siellä esille saamelaisten näkemyksiä ratalinjauksesta. Lisäksi Jäämeren rata on todettu liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä taloudellisesti kannattamattomaksi.

–  Saamelaiset ja useat muut toimijat ovat tuoneet kantansa esille ja perustelleet näkemyksiään koko prosessin ajan. Lausunnoilla, muistutuksilla, kannanotoilla ja muilla toimilla ei ole ollut vaikutusta Lapin liiton hallituksen kantaan, vaikka perustelut radan negatiivisista vaikutuksista saamelaisten elinympäristöön, kieleen, yhteisöön ja perinteisiin elinkeinoihin ovat selvät, jatkaa Koivisto

Saamelaiskäräjät on maakuntakaavasta antamassaan lausunnossa todennut, että perustuslain 17.3 § sekä KP-sopimuksen 27 artiklasta johdettu saamelaiskulttuurin heikentämiskielto estävät Jäämeren radan rakentamisen. Toteutuessaan hanke heikentäisi merkittävästi alkuperäiskansa saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan aiheuttaen sille sellaista huomattavaa haittaa kuin perustuslaissa tarkoitetaan. Saamelaiskäräjät on myös tuonut esiin, että radan rakentaminen tarkoittaisi saamelaisten ja muun väestön pakkosiirtoja, mikä olisi vastoin YK:n alkuperäiskansajulistuksen 10 artiklaa.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 ja Suomen arktisen politiikan strategia ovat parasta aikaa valmistelussa. Suunnitelmiin ei sisälly saamelaisten kotiseutualuetta halkovia ratatielinjauksia, vaan molemmat suunnitelmat mukailevat hallitusohjelmaan kirjattuja linjauksia. Linjaukset koskevat Kemi-Haaparanta-radan sähköistämistä ja Suomen rataverkon kytkemistä tiiviimmin Ruotsin rataverkkoon ja sen kautta kansainvälisen tavaraliikenteen suuntautumista Norjan Narvikiin. Lue Saamelaiskäräjien lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 on tarkoitus olla valmis keväällä 2021 ja se koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia. Lue lisää Lapin liiton nettisivuilta: https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/vireilla-olevat-maakuntakaavat/pohjois-lapin-maakuntakaava/

Lisätietoja

II varapuheenjohtaja Leo Aikio, p. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, p. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär, p. 010 839 3184 / 050 599 9725, tiinalovisa.solbaer(at)samediggi.fi

Ma. lakimiessihteeri Sarita Kämäräinen, p. 010 839 3143 / 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia