Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset

Saamelaiskäräjien hallitus päätti ratkaisuissaan hylätä saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset. Vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien tuloksesta oli tehty määräajassa neljä Saamelaiskäräjistä annetun lain 40 §:ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksissa on vaadittu vaalien tuloksen kumoamista ja uusien vaalien järjestämistä.

– Saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset on nyt käsitelty ja se osa vaaleihin liittyvästä menettelystä on Saamelaiskäräjien osalta hoidettu. Saamelaiskäräjävaaleihin lähdettäessä tiedettiin jo etukäteen, että tilanne on hyvin sekava. Saamelaiskäräjien hallitus on edelleen hyvin huolissaan saamelaisten perustavaa laatua olevan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta saamelaisia koskevissa sisäisissä asioissa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien hallitus katsoo, että kolmen oikaisuvaatimuksen osalta ei ole esitetty Saamelaiskäräjistä annetun lain 40 §:n edellyttämiä perusteita vaalien tuloksen oikaisemiseksi tai vaalien uudelleen toimittamiseksi.

Neljännen oikaisuvaatimuksen osalta Saamelaiskäräjien hallitus päätti olla oikaisematta vaalitulosta. Hallitus totesi ratkaisussaan, että kokonaisuutena arvioiden vaalien toimittamisen yhteydessä saamelaisten itsemääräämisoikeus ei ole toteutunut, mutta oikaisuvaatimuksen perusteella vaalien toimittamiseen liittyen vaalilautakunnan päätöksissä tai toimenpiteissä ei ole havaittu vaalilautakunnan toimista johtuvaa lainvastaisuutta.

Vaikka vaatimuksen tekijät ovat osoittaneet vaalien tuloksen vahvistamisen yleisen lainvastaisuuden ja virheellisen vaaliluettelon vaikutuksen vaalitulokseen, he eivät ole pystyneet välittömästi – vaalisalaisuuden takia – esittämään suoraa näyttöä siitä, miten lainvastainen vaaliluettelo on vaikuttanut juuri heidän kohdallaan. Kyseisiä virheitä koskeva näyttö on mahdollista esittää ainoastaan epäsuorasti.

Saamelaiskäräjien hallituksen pöytäkirja 19/2019 kokous 13.11.2019

Saamelaiskäräjien hallituksen ratkaisut vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehtyihin oikaisuvaatimuksiin 1-4

 

40 § (30.12.2002/1279) Vaalien tulosta koskeva oikaisuvaatimus ja valitus

Äänioikeutettu, joka katsoo, että vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta tai vaalien toimittamiseen liittyvä muu toimenpide on lainvastainen, voi tehdä saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, jona vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen.

Saamelaiskäräjien hallituksen on käsiteltävä oikaisuvaatimus kiireellisesti ja viimeistään ennen vaalivuoden loppua.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, jona asianomainen on saanut käräjien hallituksen päätöksen tiedoksi. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Jos vaalilautakunnan 1 momentissa tarkoitettu päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja tämä on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava ja valtioneuvoston tarvittaessa määrättävä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet vaalien oikaistun tuloksen mukaisesti.

Jos vaalien tulos ei ole oikaistavissa, vaalit on määrättävä uusittavaksi.

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia