Saamelaiskäräjien kannanotto saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamisesta

Saamelaiskäräjät kokoontui Inarissa kokoukseensa (5/2019) 17.12.2019 käsittelemään ehdotusta saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi ja hyväksyi ehdotuksen, lausuu kannanottonaan seuraavaa:

Saamelaiset on alkuperäiskansa
nykyisten neljän valtion, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueella.
Saamelaisilla on omana kansana ja alkuperäiskansana sekä kansallisessa että rajoja
ylittävässä perspektiivissä itsemääräämisoikeus.

Saamelaiskäräjät painottaa, että
mainittujen valtioiden assimilaatioprosessit ovat kohdistuneet saamelaisiin niin
yhteisesti kuin yksilötasolla, kunkin kansallisvaltion ominaispiirtein ja rajat
ylittävin tavoin. Saamelaiskäräjät viittaa, että valtioiden
assimilaatiopolitiikka koskien saamelaisia on haitannut saamen kansan
omaehtoista kehitystä ja todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
saamelaisten ja yhteiskuntien välillä paikallisesti, alueellisesti,
kansallisesti, rajoja ylittävästi ja kansainvälisesti.

Saamelaiskäräjät katsoo tärkeäksi,
että valtioneuvosto yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen
kanssa asettaa totuus- ja sovintokomission kokoamaan ja todistamaan saamelaisten
kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten saamelaiskulttuuria ja sen
aineellista pohjaa rikkovista toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja
seurauksia niillä on ollut ja edelleen on saamelaisille alkuperäiskansana ja
sen jäsenille yksilöinä, sekä tekemään tämän osaksi tunnustettua käsitystä
siitä, mikä historiamme ja nykyisyytemme on. Saamelaiskäräjät katsoo komission
asettamisen merkitsevän, että julkisesti tunnustetaan valtion
assimilaatiopolitiikan vaikutusten vaativan korjaavia toimenpiteitä.

Saamelaiskäräjät painottaa, ettei
totuus- ja sovintokomission asettaminen ole ilo eikä voitto. Tähän äärimmäiseen
toimenpiteeseen ryhdytään siksi, etteivät aiemmat keinot puolustaa saamelaisten
alueita ja kulttuureita ole riittäneet muuttamaan pyrkimyksiä assimiloida
saamelaisia valtakulttuuriin. Komission aloittaminen on jaetun surun hetki
tietoisena siitä, kuinka monet eivät omana elinaikanaan ehtineet saamaan
oikeutta. Komission työn tulee purkaa ja auttaa käsittelemään traumoja, joita
saamelaiset niin kansana kuin yksilöinä kantavat ylisukupolvisesti. Näiden
traumojen käsittely niin yksilötasolla kuin kollektiivisesti on raskasta ja
järkyttävää. Kuitenkin sen on tapahduttava edes siinä määrin, että
epätasapainoa ylläpitävät toimet voidaan tunnistaa ja muuttaa, jotta saamen
kansan oikeus itsemääräämiseen myös sisäisesti voi toteutua. Saamelaiset omistavat
omat elämänkokemuksensa ja historiansa, ja näin ollen he ovat myös
avainasemassa siinä, kuinka ylisukupolvista taakoistaan selviävät.
Saamelaisilta ei saa viedä tämän prosessin aikana mahdollisuutta löytää itse
tietään kohti paranemista. Tämä edellyttää, että saamelaisille on prosessiin
valmistauduttaessa, sen aikana ja sen jälkeen tarjolla saamenkielistä ja
kulttuurisensitiivistä henkistä ja psyykkistä tukea.

Saamelaiskäräjät odottaa valtion
resursoivan saamelaisia syrjivien rakenteiden muutostyön sekä lopettavan
harjoittamansa assimilaatiopolitiikan, jota tapahtuu tässäkin hetkessä, nyt,
joka päivä, jotta uusien taakkasiirtymien jatkumo voitaisiin katkaista.
Saamelaiskäräjät painottaa, että todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
saavuttamiseksi tulee kansainvälisesti hyväksyttyjä ja sitovia ihmisoikeuksia
ja alkuperäiskansaoikeuksia kunnioittaa ja soveltaa paikallisesti,
alueellisesti, kansallisesti, rajoja ylittävästi ja kansainvälisesti,
erityisesti YK:n julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista hengessä.

Saamelaiskäräjät kiittää
saamelaisyhteisöä osallistumisesta totuus- ja sovintoprosessin valmisteluun.
Saamelaiskäräjät kiittää myös asiantuntijoita, joiden panos valmistelussa on
ollut erittäin tärkeä. Viimeiseksi Saamelaiskäräjät kiittää Kolttien
kyläkokousta ja Suomen valtiota neuvotteluprosessista.

Inarissa 17.12.2019

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja                                                

Pia Ruotsala-Kangasniemi
hallintopäällikkö

Ehdotus saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia