Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalta toinen kantelu KHO:n virheellisistä päätöksistä

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli 20.08.2019 16:sta päätöksestä, joilla korkein hallinto-oikeus oli kumonnut vaalilautakunnan heinäkuussa tekemiä itseoikaisuja. Aiempien päätöstensä jälkeen KHO on antanut lisää itseoikaisuja kumoavia päätöksiä, joita koskee aiemmissa päätöksissä havaittujen lisäksi uusi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus.

Samoin kuin ensimmäisissä 16:ssa päätöksessä, myös nyt uuden kantelun kohteina olevissa 40:ssä tapauksessa KHO oli ratkaissut itseoikaisuista tehdyt valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteita loukaten kuulematta lainkaan valituksen johdosta vaalilautakuntaa tai saamelaiskäräjiä. Kun ratkaisut oli tehty vain valittajaa kuullen, niihin oli jäänyt selviä virheitä.

KHO:n 40 uutta ratkaisua rasittaa lisäksi toisenlainen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus.

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi antoi 8.8.2019 Ylelle haastattelun, jossa hän totesi KHO:ssa silloin vireillä olleitten itseoikaisuista tehtyjen valitusten valittajiin viitaten, että ”on selvää, että nämä ihmiset on palautettava vaaliluetteloon”. Lausumallaan presidentti Kuusiniemi ennakoi tuomioistuimessaan ratkaisua odottavien valitusasioiden käsittelyn lopputulosta tavalla, joka loukkasi asiaa käsittelevän jaoston tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta tai ainakin siitä asianosaisille ja yleisölle muodostuvaa mielikuvaa KHO:n edellytyksistä käsitellä valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perustavanlaatuisia periaatteita kunnioittaen.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi, p. 010 839 3190, janne.nakkalajarvi(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia