Saamelaiskäräjien hallitus huolestunut budjettileikkauksia koskevista uutisista – Saamelaiskäräjät teki myös aloitteen KHO:lle säännöllisistä ajankohtaiskatsauksista

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 3.6. seitsemänteen kokoukseensa Inarissa ja etäyhteyksin. Asialistalla olivat muun muassa Saamelaiskäräjien budjettiin 2025 kohdistuvat leikkaukset sekä esitys Saamelaiskäräjien ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) säännöllisistä tapaamisista.

Saamelaiskäräjien hallitus on huolestunut siitä, että Saamelaiskäräjien budjettia vuodelle 2025 aiotaan leikata huomattavasti valtiontalouden vaikean tilanteen vuoksi.

Tähän mennessä on tiedossa, että ainakin oikeusministeriön kautta Saamelaiskäräjille tulevaa rahoitusta tullaan leikkaamaan. Muiden ministeriöiden kautta tulevaan rahoitukseen mahdollisesti kohdistuvista leikkauksista ei ole vielä tietoa.

– Saimme vastikään uutisia, että Saamelaiskäräjien ensi vuoden budjettia leikataan, mutta meille ei vielä kerrottu tarkkaa summaa. Se on kuitenkin tiedossa, että leikkaus oikeusministeriön kautta tulevaan rahoitukseen on erittäin merkittävä, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Leikkauksella voi olla suuri negatiivinen vaikutus Saamelaiskäräjien perustoimintaan.

– Olemme erittäin huolestuneita siitä, miten pystymme suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistämme ensi vuonna. Leikkauksilla on vääjäämättä vaikutuksia myös Saamelaiskäräjien kieli- ja kulttuurityöhön. Kärsijöinä ovat etenkin saamelaislapset ja -nuoret sekä seuraavat sukupolvet, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Valtioneuvosto päätti 25.4. uusista valtionhallinnon tehtävien ja velvoitteiden vähentämisistä sekä valtionavustussäästöistä sekä päätti aikaistaa jo päätettyjä toimintameno- ja valtionavustussäästöjä. Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseksi tarkoitettu valtionavustus maksetaan oikeusministeriön hallinnonalan momentilta 25.01.50 (Avustukset). Avustusmomenteille ollaan valtion toimesta kohdistamassa jopa 25 prosentin leikkauksia.

Saamelaiskäräjien kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa. Se tulee oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta, Opetushallituksen kautta, muusta valtionavustuksesta, oman toiminnan tuotoista sekä muusta avustuksesta. Saamelaiskäräjillä työskentelee 73 henkilöä.

Saamelaiskäräjien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat, tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja päättää saamelaisten yhteiseen käyttöön osoitettujen varojen jaosta.

Saamelaiskäräjät valmistautuu sopeutumistoimiin

Saamelaiskäräjien hallitus kävi kokouksessaan läpi kokonaiskuvaa valtion vuoden 2025 talousarvioehdotuksen vaikutuksista Saamelaiskäräjien toimintaan ja aloitti sopeutumistoimiin valmistautumisen.

Valtion tiukassa taloustilanteessa mikään julkinen toimija ei välty leikkauksilta ja myös Saamelaiskäräjät kantaa kortensa kekoon, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

– Saamelaiskäräjien hallinto alkaa tehdä analyysia Saamelaiskäräjien budjetista, lakisääteisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista. Alamme pohtia, minkä suuruisiin sopeutumistoimiin olemme valmiita ilman, että Saamelaiskäräjien mahdollisuudet hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvien oikeuksien toteutumista vaarantuvat, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Rahoituksen leikkaaminen heikentäisi esimerkiksi Saamelaiskäräjien mahdollisuuksia osallistua erilaisiin neuvottelu- ja viranomaisprosesseihin.

– On paljon prosesseja, joissa Saamelaiskäräjien panosta tarvitaan. Resurssien leikkaaminen hidastaisi ja vaikeuttaisi näiden prosessien läpiviemistä, mikä ei varmasti ole tarkoituksenmukaista. Päinvastoin, pitäisi varmistaa, että etenkin maiden ja vesien käyttöön liittyvät prosessit ovat sujuvia ja Saamelaiskäräjät pääsee neuvottelemaan asioista saamelaisten oikeuksien varmistamiseksi, sanoo puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Saamelaiskäräjien hallitus jatkaa keskustelua leikkauksista asianomaisten ministeriöiden ja eduskunnan kanssa.

Valtiovarainministeriö julkaissee ehdotuksen talousarvioksi 2025 internetissä 9.8.2024, ja hallituksen budjettiriihi pidetään 3.–4.9.2024. Valtion talousarvioesitys käsitellään raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa 23.9.2024.

Saamelaiskäräjät on myös ottanut kantaa Saamelaisneuvostoon kohdistuviin leikkauksiin. Ulkoministeriö aikoo lakkauttaa saamelaista kansalaisyhteiskuntaa edustavan Saamelaisneuvoston valtioavustuksen. Saamelaisneuvosto on Saamelaiskäräjien läheinen yhteistyökumppani.

– Saamelaiskäräjät on kirjoittanut ulkoministerille, kertonut Saamelaisneuvoston tärkeästä työstä etenkin kansainvälisellä tasolla ja ehdottanut, että Saamelaisneuvoston leikkaus perutaan, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoo.

Aloite säännöllisistä tapaamisista KHO:n kanssa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan esittää aloitteena KHO:n presidentti Kari Kuusiniemelle, että Saamelaiskäräjien ja KHO:n välillä aloitettaisiin säännölliset ajankohtaiskatsaukset saamelaisasioista Saamelaiskäräjien puheenjohtajan ja KHO:n presidentin sekä heidän delegaatioidensa kesken.

Aloite syntyi KHO:n ja Saamelaiskäräjien yhteisen ilmastosymposiumin tuloksena.

– Meillä oli erittäin onnistunut eurooppalaisille tuomareille järjestetty symposium. Meillä oli mahdollisuus kertoa kaikista kolmesta Suomessa elävästä saamen kielestä, kaikista saamelaisten perinteisistä elinkeinoista, saamelaisten elämäntavasta ja saamelaisten itsemääräämisoikeudesta. Symposiumissa käydyt keskustelut olivat rakentavia ja alleviivasivat tarvetta vaihtaa ajatuksia saamelaisasioista säännöllisemminkin, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Hallituksen kokouksen asialistalla olivat lisäksi muun muassa Saamelaiskäräjien vuoden 2023 tilinpäätös ja esitykset saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi, saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseksi, saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi ja saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 2026.

Saamelaiskäräjien hallituksen jäsenet ovat Pirita Näkkäläjärvi (puheenjohtaja), Leo Aikio (I varapuheenjohtaja), Tuomas Aslak Juuso (II varapuheenjohtaja), Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff, Asko Länsman ja Inka Musta. Hallituksessa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa elävää saamen kieltä (koltan-, inarin- ja pohjoissaame), kaikkien saamelaisalueen kuntien alueet sekä saamelaisalueen ulkopuolinen alue.

Lisätietoja
Pirita Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
044 7533 766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia