Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Ehdokasluettelo, äänestysliput ja äänestäneitä koskevalla merkinnällä varustettu vaaliluettelo ja muu vaaleissa käytetty aineisto säilytetään niin kuin siitä erikseen säädetään. 

Saamelaiskäräjien vaalien vaaliasiakirjat ja muu vaaleissa käytetty aineisto tulee säilyttää siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen säilyttämisestä pysyvästi säädetään arkistolain (831/1994) 8 §:ssä. Muut asiakirjat säilytetään, kunnes seuraavat vaalit on toimitettu, lupahakemukset ja niihin saadut vastaukset sekä määräyskirjat kuitenkin vaalilautakunnan päättämän määräajan. 

Lähde: Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974