Kun koulussa on saamelainen oppilas

Saamen kielilain 19§:n mukaan saamenkielinen asiointi on pyrittävä antamaan saamenkielisen henkilön hoidettavaksi. Viranomaisen on rekrytoinnissa, koulutusta järjestämällä tai muilla toimenpiteillä huolehdittava, että kussakin toimipaikassa pystytään palvelemaan asiakkaita myös saameksi. Niiden viranomaisten, joita saamen kielilaki koskee, on hyvä huomioida saamen kielet kaikessa rekrytoinnissa, jotta organisaatiossa olisi kokonaisuutena riittävästi kielitaitoisia työntekijöitä.

Saamen kielen taito kelpoisuusvaatimuksena

Saamen kielilain 14§:n  mukaan saamen kielen taito voi olla rekrytoinnissa kelpoisuusvaatimuksena. Kielitaitoa kelpoisuusvaatimuksena käytetään silloin, kun viran tai toimen hoitaminen vaatii saamen kielen taitoa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun rekrytoidaan opettajaa saamenkieliseen opetukseen.

Saamen kieli erityisenä ansiona

Saamen kielilain 14§:n mukaan saamen kieli katsotaan erityiseksi ansioksi vaikka se ei olisi kelpoisuusvaatimuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työtä hakee kaksi muuten yhtä pätevää hakijaa, saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi ja voi ratkaista sen, kumpi hakijoista valitaan. Saamen kielilaki on huomioitava rekrytoinnissa, vaikka hakuilmoituksessa ei olisi mainintaa saamen kielen taidosta. Saamelaiskäräjät kannustaa mainitsemaan saamen kielen katsomisesta erityiseksi ansioksi jo hakuilmoituksessa, jotta hakuprosessi olisi mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä.

Saamen kielen taidon osoittaminen

Rekrytoinnissa hakija voi saamen kielilain mukaan osoittaa kielitaitonsa

 • yleisellä kielitutkinnolla
 • opintojen yhteydessä suoritetulla kielikokeella
 • korkeakouluopinnoilla

Rekrytoinnissa on hyvä huomioida, millaista kielitaitoa työssä tarvitaan. Jos työssä tarvitaan ennen kaikkea suullista kielitaitoa, hakuprosessissa on hyvä painottaa ja testata sitä. Työhaastatteluun voi ottaa mukaan organisaatiossa jo työskentelevän saamenkielisen työntekijän, joka voi käydä hakijan kanssa lyhyen keskustelun saameksi suullisen kielitaidon varmistamiseksi. Tämä voi olla tarpeen erityisesti iäkkäämpien hakijoiden kohdalla, joilla ei historiallisista syistä välttämättä ole ollut mahdollisuutta opiskella saamea tai suorittaa kieleen liittyviä tutkintoja.

Mistä löytää saamenkielisiä työntekijöitä?

Saamenkielisistä työntekijöistä on monilla aloilla pulaa ja kielitaitoisia työntekijöitä voi olla hankala löytää. Ei kuitenkaan kannata luovuttaa! Saamenkieliset työntekijät ovat moniosaajia, joista kilpailevat sekä suomen- että saamenkielisiä työtehtäviä tarjoavat työntekijät. Rekrytoinnissa on hyvä varautua siihen, että kielitaitoisilla työntekijöillä on varaa valita työpaikkansa, joten mieti etukäteen, miten tavoitat mahdolliset hakijat ja miksi juuri teidän tarjoamanne työpaikka olisi saamenkielisen hakijan kannalta houkutteleva. Alla muutama vinkki:

 1. Aloita rekrytointi ajoissa

  Saamenkieliset työntekijät ovat hyvin työllistyneitä ja monella on töitä sovittu pitkäksi aikaa eteenpäin. Aloita siis rekrytointi ajoissa, jotta tavoitat kaikki mahdolliset hakijat.

 2. Jaa hakuilmoitusta saamelaisyhteisölle

  Tavanomaisten rekrytointikanavien lisäksi vinkkaa avoimesta työpaikasta esimerkiksi paikallisille saamelaisyhdistyksille, Yle Sápmille ja käytä hakuilmoituksen somejaoissa saamen kieliin liittyviä aihetunnisteita. Saamelaisyhteisö on tiivis, ja tieto mielenkiintoisesta työpaikasta kulkeutuu yhteisön sisällä nopeasti mahdollisille hakijoille. Hyödynnä myös oppilaitosten verkostot, esimerkiksi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.

 3. Muista kääntää hakuilmoitus saameksi

  Saamen kielilain 8§:n  mukaan viranomaisen on saamelaisten kotiseutualueella käännettävä ilmoituksensa saameksi. Saamenkielinen hakuilmoitus auttaa laajentamaan hakua Norjan ja Ruotsin puolelle.
 4. Mainitse, että saamen kieli katsotaan erityiseksi ansioksi

  Tämä rohkaisee saamenkielistä hakijaa hakemaan tehtävää. Maininta saamen kielestä nousee myös esiin hakukoneissa ja auttaa saamenkielistä hakijaa löytämään juuri teidän ilmoituksenne.

Kannustimet

Saamen kielten taito on työelämässä erityisosaamista, josta organisaation kannattaa pitää kiinni. Saamenkielisille työntekijöille on kysyntää monilla eri aloilla, ja kielitaitoinen työntekijä voi usein valita työpaikkansa. Moni työnantaja käyttää erilaisia kannustimia apuna saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa pysymään organisaatiossa. Tässä muutamia yleisiä työnantajien käyttämiä kannustimia saamenkielisille työntekijöille:

 • Kielilisä

  Monessa työpaikassa maksetaan kielilisää työntekijän kielitaidon mukaan. Myös saamen kielten taidosta voidaan maksaa kielilisää. Kielilisän maksaminen on työntekijälle rahallinen kannustin, mutta kertoo myös työnantajan arvostavan työntekijän osaamista. Kielilisän tasossa eri työpaikoilla on isoja eroja. Utsjoen kunnassa on hyviä kokemuksia kielilisän nostosta 100-150 euroon kuukaudessa. Myös Enontekiön kunta on päättänyt nostaa saamen kielen taidosta maksettavaa kielilisää samalle tasolle saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnin helpottamiseksi.

 • Muut lisät

  Saamenkielisten työntekijöiden työnkuva voi olla erilainen kuin suomenkielisten esimerkiksi puuttuvien materiaalien takia. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa valmista saamenkielistä oppimateriaalia on vähän ja kielitaitoiset työntekijät joutuvat tekemään materiaaleja muun työnsä ohella. Työnantaja voi huomioida tämän materiaalityön palkassa erillisenä lisänä tai työn vaativuustason arvioinnissa.

  Jos työntekijä kääntää tekstejä saameksi, käännöksistä maksettavista korvauksista on hyvä sopia erikseen. Mitkä käännökset kuuluvat perustyönkuvaan, mistä maksetaan erillinen korvaus vai huomioidaanko käännöstyö työn vaativuustason arvioinnissa?

 • Ei-rahalliset kannustimet

   Raha ei ole ainoa työntekijää motivoiva asia. Tärkeää on myös se, millainen työpaikka organisaatio on saamenkieliselle työntekijälle.

  • Millainen kieli-ilmapiiri työpaikallanne on? Voivatko saamenkieliset työntekijät käyttää saamea luontevasti työtehtävissä ja esimerkiksi kahvihuoneessa?
  • Onko työnkuva saamenkielisen työntekijän kannalta mielekäs? Tukevatko työjärjestelyt sitä, että työntekijä pääsee käyttämään saamen kieltä työssään?
  • Onko saamenkielisellä työntekijällä mahdollisuus kehittyä työssään myös kielellisesti? Onko hänellä mahdollisuus osallistua säännöllisesti saamen kieliin ja kulttuuriin liittyviin oman alansa koulutuksiin?
  • Jos saamenkielisellä työntekijällä ei ole koulutusta työtehtäväänsä, onko hänellä mahdollisuus opiskella työn ohella tai pätevöityä työhönsä esimerkiksi oppisopimuksen kautta?
  • Jos saamenkielinen työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa, miten työsuhde saataisiin vakinaistettua?

Palkkasimme saamenkielisen työntekijän! Mitä nyt?

Onnea hyvästä rekrytoinnista! Kun työpaikalla aloittaa saamenkielinen työntekijä, on hyvä ottaa huomioon muutama käytännön asia:

 • Jos työpaikallanne maksetaan kielisää, tarkista, että myös saamenkielinen työntekijä saa sitä.
 • Sovi työntekijän kanssa saamen kieliin liittyvistä työtehtävistä: hoitaako työntekijä suullista asiakaspalvelua saameksi? Kääntääkö hän tekstejä itse vai ostetaanko käännökset ulkopuolelta? Jos työntekijä on motivoitunut käyttämään saamea työssään, työtehtävää voi miettiä organisaatiossa laajemmin. Olisiko saamenkielisen työntekijän hyvä olla mukana esimerkiksi viestintätiimissä?
 • Huolehdi, että työntekijällä on käytössään saamen kielen käyttöä helpottavia välineitä: esimerkiksi saamen erikoismerkit asennettuna tietokoneelle, Divvun-oikolukuohjelma ja sanakirja.
 • Sovi työntekijän kanssa siitä, miten hän voi ylläpitää ja kehittää saamen kieliin ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvää osaamistaan. Onko hänen mahdollista osallistua esimerkiksi Saamelaiskäräjien järjestämiin täydennyskoulutuksiin tai kursseille työaikana? Koska kieli kehittyy jatkuvasti, kaikki tarvitsevat joskus tukea kieliasioissa.
 • Huolehdi, että työntekijällä on riittävästi tukea muilta saman työpaikan tai saman alan saamenkielisiltä työntekijöiltä erilaisten yhteistyöverkostojen kautta. Miettikää yhdessä, miten työntekijä voisi verkostoitua saman alan saamenkielisten työntekijöiden kanssa yli valtioiden rajojen, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan.
 • Rohkaise työntekijää käyttämään saamen kieltä työssään ja tarkista säännöllisesti, millaista tukea hän esimieheltään ja työyhteisöltään toivoisi.
 • Kertokaa saamelaisyhteisölle, että olette löytäneet saamenkielisen työntekijän! Moni on ehkä tottunut asioimaan kanssanne suomeksi aikana, kun teillä ei ole ollut saamenkielistä työntekijää. Nyt, kun kielitaitoinen työntekijä on löytynyt, kertokaa siitä asiakkaillenne! Myös Yle Sápmi voi olla kiinnostunut uusista saamenkielisistä palveluista, joten myös tiedotteen lähettämistä medialle kannattaa harkita.