Saamen kielten opetus ja saamenkielinen opetus

Saamen kielten ja saamenkielinen opetus ovat keskeisiä kielellisiä oikeuksia erityisesti saamelaislapsille. Saamen kielten opetus voi olla pohjois-, inarin- tai koltansaamen kielen opetusta joko äidinkielenä tai vieraana kielenä.

Saamenkielisellä opetuksella tarkoitetaan muiden aineiden opettamista jollakin kolmesta Suomessa puhuttavalla saamen kielellä.

Saamen kielten ja saamenkielinen opetus mahdollistavat lapselle muun muassa luku- ja kirjoitustaidon lapsen omalla äidinkielellä. Lisäksi opetuksessa lapsi pääsee oppimaan rikasta, monipuolista kieltä ja saa valmiudet toimia saamen kielellä ympäröivässä yhteiskunnassa. Kieli yhdistää saamelaislapsen omaan sukuunsa ja yhteisöönsä yli valtioiden rajojen. Kielen kautta lapsi tutustuu myös omaan kulttuuriinsa.

Niissä maissa, joissa on etnisiä, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöryhmiä tai alkuperäiskansoihin kuuluvia henkilöitä, tällaiseen vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 31

Saamen kielten opetus ei ole itsestäänselvyys

Saamenkielistä opetusta on järjestetty peruskoulun alkuvuosista 1970-luvun alusta alkaen. Ennen sitä saamenkielisen ja saamen kielten opetuksen saaminen oli harvinaista, ja joissain kouluissa lapsia jopa kiellettiin puhumasta saamen kieliä. Saamen kielten asema on kuitenkin viime vuosikymmeninä vahvistunut, ja uusia puhujia on saatu muun muassa kielipesätoiminnan kautta.

Nykyisin lainsäädäntö turvaa saamelaislasten oikeutta saamen kielten ja saamenkieliseen opetukseen. Vaikka saamen kielten ja saamenkielistä opetusta saa Suomessa yhä useammalla paikkakunnalla, opetuksen järjestämisen haasteena on oppilaiden asuminen hajallaan eri puolilla Suomea. Saamelaisvanhemmat ovat aktiivisesti vaatineet lapsilleen opetusta eri puolilla Suomea. Myös suomalaisilla opettajilla, rehtoreilla ja virkamiehillä on tärkeä rooli saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen mahdollistamisessa.

Tutustu alla olevia linkkejä klikkaamalla saamen kielten ja saamenkieliseen opetukseen liittyviin kielellisiin oikeuksiin.

Saamelaiskäräjillä saamen kielten ja saamenkieliseen opetukseen liittyvistä asioista vastaa koulutussihteeri. Oppimateriaaleihin liittyvistä asioista vastaa oppimateriaalisihteeri.