Sähköiset palvelut

Viime vuosina sähköinen asiointi on lisääntynyt huomattavasti. Monet palvelut ovat siirtyneet kokonaan sähköisiksi.

Asiointi voidaan hoitaa alusta loppuun asti itsenäisesti netissä ja esimerkiksi lomakkeita ei tarvitse tulostaa. Myös niissä palveluissa, joita ei voida kokonaan siirtää verkkoon, sähköinen asiointi on yleistynyt. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ajanvaraus voi tapahtua verkossa.

Saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumiselle palveluiden siirtymisellä verkkoon voi olla myönteisiä vaikutuksia. Pitkien välimatkojen saamelaisalueella sähköinen asiointi voi olla helpompaa kuin paikan päälle viranomaisen luo matkustaminen. Sähköisen asioinnin kautta yksi kielitaitoinen työntekijä voi palvella asiakkaita laajalla alueella ja saamenkieliset palvelut voidaan saada myös saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamenkielisten saataville.

Saamelaisilla on oikeus saamenkieliseen verkkoasiointiin

Toistaiseksi saamen kielillä toimivia digitaalisia palveluita on saatavilla vähän. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tähän huomiota syksyllä 2019 antamassaan ratkaisussa koskien Kelan saamenkielisiä palveluita. Apulaisoikeuskanslerin mukaan saamenkielisen verkkoasiointimahdollisuuden puuttuminen loukkaa saamenkielisten yhdenvertaisuutta.

Toimivalla verkkoasiointipalvelulla on erityisen tärkeä merkitys, kun kehitetään ja lisätään hallinnon digitalisaatiota. Saamelaisten kielellisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden kanssa ei ole sopusoinnussa se, että tämä palvelukanava on jäänyt saamenkielisten asiakkaiden ulottumattomiin.

Apulaisoikeuskansleri

Kuka saamenkielisiä sähköisiä palveluita käyttää?

Saamenkielisiä sähköisiä palveluita käyttää vähintään yhtä moninainen joukko ihmisiä kuin suomenkielisiä palveluitakin. Saamen kielet ovat pitkään olleet ennen kaikkea suullisesti käytettyjä kieliä, eivätkä kaikki, etenkään iäkkäämmät, saamen kielten puhujat ole äidinkielillään luku- ja kirjoitustaitoisia. Tämä näkyi vuonna 2016 julkaistussa Saamebarometri-tutkimuksessa Saamebarometri-tutkimuksessa , johon vastanneista alle puolet kertoi olevansa halukas käyttämään saamenkielisiä digipalveluita. Toisaalta esimerkiksi videoyhteydet voivat mahdollistaa saameksi asioinnin myös niille, jotka eivät lue tai kirjoita saamen kieliä. Moni nuori saamelainen on käynyt koulunsa saameksi ja pitää tottuneesti yhteyttä kavereihin ja sukulaisiin saameksi erilaisten digitaalisten sovellusten kautta. SÁRA-tutkimukseen (2019)  vastanneista erityisesti nuoret pitivät tärkeinä saamenkielisiä sähköisiä palveluita.

Tarkista omalla työpaikalla:

  • Mitä sähköisiä palveluita organisaatiomme tarjoaa asiakkaille? Millä kielillä?
  • Miksi organisaatiomme tarjoaa sähköisiä palveluita suomeksi? Toteutuvatko samat tavoitteet saamenkielisten asiakkaiden asiointitavoissa?

Tiedota!

Olemassa olevien vähäisten sähköisten saamenkielisten palvelujen suurin ongelma on niiden heikko löydettävyys. Saamelaiskäräjät on kerännyt erilaisissa työpajoissa tietoa saamenkielisten sähköisten palveluiden käytöstä. Työpajoissa on noussut esiin, että saamenkielisten sähköisten palveluiden olemassaolosta ei usein tiedetä, eikä niitä myöskään sen vuoksi löydetä ja käytetä.

Kun otatte käyttöön uuden saamenkielisen sähköisen palvelun, muistakaa tiedottaa siitä. Vinkkejä saamenkieliseen tiedottamiseen löydät täältä.

Mutta eikö se ole kallista?

Sähköisten palveluiden eri kieliversioista on aina kuluja. Budjetissa on hyvä huomioida käännöskustannukset sekä koodaus ja muut tekniseen toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Edullisinta, ja helpointa, on ennakoida kieliversioiden tarve jo sopivaa nettisivupohjaa tai järjestelmää kilpailutettaessa. Tarkista etukäteen ainakin, onko kielivalikoiden lisääminen mahdollista ja tukeeko järjestelmä saamen erikoismerkkejä.