Mitä kielellisiä oikeuksia saamelaisilla on Suomessa?

Saamelaisilla alkuperäiskansana on Suomessa lakien turvaamia kielellisiä oikeuksia. Saamelaisten kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia, jotka turvataan jo perustuslaissa.

Perustuslain lisäksi saamelaisten kielellisten oikeuksien turvaamisesta säädetään tarkemmin myös useissa muissa laeissa ja asetuksissa. Lisäksi Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, jotka liittyvät kielellisiin oikeuksiin.

Lainsäädännössä puhutaan usein saamen kielestä. Sillä tarkoitetaan kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Nykyään viranomaiskielessä on alettu tarkemmin puhua saamen kielistä, jotta kielten väliset erot tulevat ilmi ja myös muistutuksena, että Suomessa puhutaan useaa saamen kieltä.

Perustuslaki 17§

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.

Perustuslain maininta saamelaisten kielellisistä oikeuksista on tärkeä, koska perustuslaki on kaiken muun lainsäädännön perusta. Muu lainsäädäntö ei voi olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslain maininnassa saamelaisten kielellisistä oikeuksista on tärkeää huomata maininnat

saamelaisista alkuperäiskansana – tunnustamalla saamelaiset alkuperäiskansaksi, Suomi tunnustaa, että saamelaisia koskevat myös alkuperäiskansoja koskevat kansainväliset sopimukset.

ylläpitää ja kehittää kieltään – perustuslaissa mainitaan sekä saamen kielten ylläpitäminen ja kehittäminen. Erityisesti maininta kehittämisestä on tärkeä, sillä se kertoo, että saamen kielet ovat eläviä, kehittyviä kieliä. Kielten säilyttäminen sellaisina kuin ne ovat jossain historiallisessa tilanteessa olleet ei siis riitä turvaamaan saamelaisten kielellisiä oikeuksia vaan saamelaisilla on oikeus kehittää eläviä kieliään.

saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla – perustuslaissa vedetään suuria linjoja, mutta ei yksityiskohtaisesti käydä läpi sitä, miten kielelliset oikeudet pitäisi toteuttaa. Sitä varten on tarkentavaa lainsäädäntöä, kuten saamen kielilaki.

Saamen kielilaki

Saamen kielilaki tarkentaa perustuslain turvaamia saamelaisten kielellisiä oikeuksia.

Saamen kielilain tarkoituksena on

  • Turvata saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään
  • Taata saamelaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon kielestä riippumatta
  • Tehdä saamenkielisistä palveluista luontevia
  • Saamelaisten kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota
  • Toteuttaa saamelaisten oikeutta käyttää omaa kieltään myös käytännössä, ei vain tulkkauksen ja asiakirjojen kääntämisen kautta
  • Edistää saamen kielen käyttämistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla
  • Kielen säilyminen elävänä ja elinvoimaisena

Saamen kielilain soveltamisen ydinalue on saamelaisten kotiseutualue (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa). Saamen kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisella on viranomaisissa asioidessaan aina oikeus valintansa mukaan käyttää saamen tai suomen kieltä. Moni viranomainen toimii laajemmalla alueella kuin pelkästään saamelaisalueen kunnissa ja siten saamen kielilaki ulottuu joissain tapauksissa myös saamelaisalueen ulkopuolelle.  Vaikka saamenkielinen henkilö osaisi myös suomea, viranomaisen on silti tarjottava palvelua saamen kielellä henkilön niin halutessa.