Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs Skábma

Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs Skábma täävtõssân lij viikkâd ooudâs sääʹm jieʹllikarttsueʹrj di lââʹzzted da liâvted sääʹmǩiõllsaž jieʹllikartt– da av puuʹtʼtõõzz. Jieʹllikarttkõõskõõzz tåimmjummuž vueʹlǧǧemsââʹj liâ nuʹt jieʹllemvuâǥǥla ǥu kulttuurla. Kõõskõõzz täävtõssân lij raajjâd sääʹmvoudda tåimmamoudldõõzzid jieʹllikarttindustriaaʹje, kååʹtt põhtt čårrpaaiʹǩid ođđ tuâjjpaaiʹǩid da še ååsk pueʹttiäigga. Täävtõssân lij še oouʹdeed sueʹrj meeraikõskksaž alggmeerai õhttsažtuâj.

Alggmeerai kõõskâst mediast da jeäʹrben jieʹllikaartâst liâ mäŋgg tuâj. Jieʹllikaart vueiʹtte vieʹǩǩted jaukki ǩiõl da kulttuur jeälltummšest, puʹhtted ouʹdde õhttsažkååddlaž pannaaʹššid, päʹljsmâʹtted puäst ouddfiʹttjõõzzid alggmeerain da raajjâd õhttsallašvuõđ jeeʹres alggmeerai kõõsk.

Jieʹllikarttkõõskõs Skábma jääʹrjast jieʹllikarttsueʹrj šõddmõõžžid, mâta kuursid, loǥlmid da jieʹllikarttčuäjtõõzzid, tueʹjjeeʹl sääʹmjieʹllikaart tobddsen. Skábma tuärjjad sääʹm jieʹllikaarti da av-ouddsi plaanummuž, ooudâsviikkmõõžž da puuʹtʼtõõzz jm. vuäʹpstõõzzin da siltteem pueʹrummšin. Kõõskõs oouʹdad jieʹllikartt- da mediašõddummuž da ǩiččlââtt pueʹreed sääʹmǩiõllsaž päärnai da nuõri jieʹllikartt-taʹrjjummuž jm. duʹbbjem veäkka.

Jieʹllikarttkõõskõõzz tåimmjummuž pueʹrad jieʹllikarttčeäppõõzz tuejjummuž oudldõõzzid sääʹmvuuʹdest da äävad vueiʹtlvažvuõđid sääʹmjieʹllikaart meeraikõskksânji tuejjummša da kulttuurviikkmõʹšše. Jieʹllikartt neävvan taʹrjjad äʹrbbvuõđ ââlda åårrai ânnʼjõžäiggsa vueiʹtlvažvuõđ jiijjâs kulttuursaž teâđ ruõkkmõʹšše da serddmõʹšše di ođđ mainnsi raajjmõʹšše, da nuʹt vieʹǩǩat sääʹmkulttuur seillad jieʹllʼjen da ǩeâllʼjeeʹjen. Sääʹmǩiõllsa jieʹllikaart pueʹree še ǩiõlʼlaž tääʹssärvvsažvuõđ teâuddjummuž di oouʹdee sääʹmǩiõli jeälltummuž.

Alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs lij mieʹldd jäʹrjsteʹmmen da ooudâsviikkmen Skábmagovat –jieʹllikarttfestivaal. Skábmagovat-festivaal lij vääžnai foorum sääʹm jieʹllikarttraajjʼjid da määŋgai sääʹmjieʹllikaarti vuõssjeäʹǩǩespäiʹǩǩ. Päärnai da nuõri festivaalin liâ taʹrjjeemnalla jieʹllikarttčuäjtõõzz di mediatuâjjpääʹj. Jäänab festivaalin: www.skabmagovat.fi.

Skábma jääʹrjast jieʹllikarttčuäjtõõzzid Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz auditoriost Aanrest di jeeʹresåʹrnn sääʹmvuuʹdest õhttsažtuâjast pääiklaž tåimmjivuiʹm. Jieʹllikarttkõõskõs vääʹlat teâđ säʹmmlain da alggmeerai jieʹllikaartin meeraikõskksaž jieʹllikarttfestivaalid, šõddmõõžži jäʹrjsteeʹjid da liâvteeʹjid di nåårr ǥu vaalaš čuäjtõõzzid še jeeʹresnallšem šõddmõõžžid.

Jieʹllikarttkõõskõõzz tåimmjummuž teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria sääʹm čeäppõõzz da kulttuur ooudâsviikkmõʹšše jurddum mieʹrrtieʹǧǧin.

Vääʹld õhttvuõđ

Tarja Porsanger

Plaaneei, Alggmeerai Jieʹllikarttkõõskõs Skábma